ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (04) - Cơ Ngẫu Luận: Tiên-Thiên Cơ Ngẫu (Đ.1a)

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (04) - Cơ Ngẫu Luận: Tiên-Thiên Cơ Ngẫu (Đ.1a)
CƠ NGẪU LUẬN VỚI TIÊN-THIÊN CƠ NGẪU 18 Septembre 1936 3 tháng 8 - Bính Tý ĐẠI-THỪA CHƠN GIÁO PHẦN THỨ NHỨT ĐẠI-THỪA TÂM-PHÁP HÌNH-NHI THƯỢNG-HỌC 1.- CƠ NGẪU LUẬN THI ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO chuyển Càn-Khôn, ĐỨC hóa Vạn-Linh độ xác hồn. CAO thượng Tâm-Truyền cơ xuất thế, TIÊN-Thiên phản bổn vĩnh an tồn. Thầy mừng chư đệ-tử Kim Đàn nam nữ đẳng đẳng. Thầy ban đại ân lành cho các con. THI ĐẠI hóa âm-dương sản Đạo mầu, THỪA ân Đức cả độ Năm Châu; CHƠN-Truyền Tâm-Pháp tu đơn tánh, GIÁO-dục cơ quan Pháp nhiệm mầu. Các đệ tử có rõ chữ Cơ, chữ Ngẫu chăng? Cơ là chiết, Ngẫu là đôi (cặp). Thầy hỏi về Hậu Thiên. PHÒNG! “Một người có thể sanh ra một người nữa đặng chăng? PHÒNG bạch: - Bạch Thầy vô nhơn, Đạo bất sanh, vì Cơ là Tiên-Thiên, Ngẫu là Hậu-Thiên. - Vậy thì đàn ông phải kiếm thêm một người đàn bà mới sanh được, phải chăng? PHÒNG bạch: - Bạch Thầy phải. - Vậy Thái Cực là Cơ, âm-dương là Ngẫu. Có âm, có dương mới sanh hóa đặng, phải chăng? PHÒNG bạch: - Bạch Thầy phải. - Còn người tu có một mình, đâu có ai nữa mà làm sao sanh ra Xá-Lợi-Tử đặng? PHÒNG bạch: - Bạch Thầy: “Kết đơn Xá-Lợi-Tử” là Tinh, Khí, Thần hiệp nhứt, vì các con là Hậu-Thiên thâm nhiễm, chẳng biết làm sao đặng có, xin Thầy từ bi bố hóa cho chúng con. +THẦY GIẢI: - Tiên-Thiên là Ngươn-Thần (dương). Các đệ tử phải mượn cái Xác thân phàm cho Ngươn-Thần nhập vào, cậy Ngươn-Tinh luyện mới thành Đạo, thành Thánh-Thai hay Xá-Lợi- Tử. Các đệ tử không có Xác thân nầy, không đầu thai xuống thế-giới hữu-hình nầy, thì có mong chi làm Tiên Phật đặng. Vậy thì các đệ tử nhờ cái Xác phàm nầy mới Luyện Đạo đặng. Vậy, ráng lo tu nghe! Đừng nói để chết rồi về Thế-Giới Hư-Không mà Luyện Đạo. Không có Ngươn-Tinh của phàm thân thì không bao giờ Thành Đạo à!! 

TIÊN-THIÊN CƠ-NGẪU THẦY giờ hôm nay, vì lòng từ-bi, thương xót cả sanh linh, phải hạ mình ban truyền Đạo-Đức. Thầy lấy làm thương tiếc cho đoàn sanh chúng đã gặp thời kỳ Đại-Đạo chấn hưng phục nhứt, bành trướng Chơn-Truyền độ rỗi Nguyên-Căn phục hồi Cựu-Vị; nhưng phần nhiều đứa bị mang xác thịt nặng nề, Khí Hậu-Thiên đè ép, làm cho lu-lờ điểm Tánh chí thiện, chí linh; chỉ quanh-quẩn theo trần-thế, luyến-ái dục-tình, mê say mùi đỉnh chung lợi lộc mà xa con đường “Trung tâm Đạo”. Cứ mãi đeo mang lấy thói thấp thường, chuộng cái hư danh giả trá, toan lòng độc ác, chém giết lẫn nhau vì phân màu da, nước tóc, chỗ ở miếng ăn; chớ không đem bổn phận làm Người đối với nhơn-quần xã-hội. Càng ngày, càng xa con đường Thiên-Lý, bỏ hết sự tự-nhiên, thanh-tịnh vô-vi mà mảng đắm say về thực tế, điểm Linh-Hồn phải chịu dưới quyền hành của nhơn-dục khiến sai, làm cho càng ngày càng tối-tăm, mù-mịt, thì mong chi thoát khỏi trầm-luân nơi biển khổ được? Vậy chư đệ-tử về Phái Bí-Pháp Tâm-Truyền Tiên-Thiên Đại-Đạo phải vâng Thiên-mạng hành-chánh cho hợp Lý thiên-nhiên.

+ Thầy giải sơ về phần “Trừu-tượng Vô-Vi.” Trước khi chưa phân định m-Dương, Càn-Khôn Thế-Giới thì trong thời kỳ ấy, Khí Hồng-mông đương hỗn-độn mờ mờ mịt-mịt, lặng-lẽ vô-vi, thanh trược hỗn hiệp, kêu là: Tiên-Thiên Hư-Vô Chi Khí. Trong khí Hư-Vô ấy lại có phát hiện ra một vầng Đại quang-minh là Thái-Cực. Đó kêu rằng Vô-Cực (một vòng) O sanh Thái-Cực (Không mà Có). Vòng Hư-Vô ấy lại có một điểm Trung-tâm O thì Thái-Cực là Cơ, mà hễ cơ là lẻ. Đã lẻ thì làm sao mà hóa sanh để tạo thành Càn-Khôn Thế-Giới, vạn vật muôn loài, côn-trùng thảo-mộc, thủy tú sơn xuyên? Nên cái Lý Đơn Nhứt ấy mới phóng ra một vầng quang-minh phân định: Khí khinh thanh thượng phù giả vi Thiên; Khí trọng trược ngưng giáng giả vi Địa. Khí nhẹ nhàng bay bổng lên làm ngôi Càn ( ). Càn là Thiên, tức là: Nhứt dương chi khí. Khí nặng nề ngưng giáng xuống làm Khôn ( ). Khôn là Địa: Nhứt âm chi khí. Cái năng lực mạnh bạo của khí âm-dương vần-vần quanh lộn lăn tròn, đun đẩy nhau trong khoảng không gian. Khí dương động, âm tịnh, âm thì đứng một chỗ, còn dương thì bao quát Càn-Khôn. Đức Thái-Cực mới vận hành khí Chơn-dương hiệp cùng khí âm (âm-dương là cơ với ngẫu). Khí âm-dương hỗn hiệp nhau, đụng chạm mà hóa-hóa sanh-sanh là do trong chỗ điều-hòa, tương-ứng, tương-cảm, huân-chưng đầm-ấm mới tạo thành nghìn giống, muôn vẻ, thiên hình, vạn trạng. Khí âm-dương bắt đầu sanh hóa ra muôn loài vạn vật, muôn loài vạn vật cứ sanh sanh mãi mãi, đời nọ sang đời kia, không bao giờ ngưng nghỉ. Đó là một sanh hai, hai sanh ba, ba sanh vạn vật; nhưng vạn vật cũng phải quày đầu về một, là vì: “Nhứt bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhứt bổn”. Cơ siêu phàm nhập Thánh là lẽ tự-nhiên Pháp nhiệm, nó luống vận hành châu lưu trong Càn-Khôn Thế Giới mà dưỡng dục muôn loài, bảo tồn vạn vật. Cái Lý Thái-Cực là Lý Đơn-Nhứt, cầm quyền sanh-hóa, thống chưởng Càn-Khôn. Âm-dương là cái Pháp nhiệm-mầu, sâu kín Thiên-cơ. Có câu: “Nhứt âm, nhứt dương chi vi Đạo”. m-dương ấy hiệp nhứt thì phát khởi Càn-Khôn. Khí âm cướp một phần Chơn-dương của ngôi Kiền, Kiền mới hóa ra Ly (ly là Thái-Dương: Mặt nhựt), Khôn đặng Chơn-dương biến thành Khảm (khảm là Thái- m thành). Trong âm ấy có lẫn lộn một phần Chơn-dương mới lửng đửng thăng lên là nhờ Huyền-Khí. Kiền mất một hào dương mà lẫn lộn phần âm vào nên bị khí âm nó trầm xuống thành: “Càn lìa ngôi mà Khôn thất vị”. Tiên-Thiên mới biến Hậu Thiên, Hà-Đồ phải hóa Lạc-Thơ, gọi rằng: “Tứ cá âm-dương cộng thành Bát-Quái”. Âm-dương ấy có khi động khi tịnh, lúc giáng, hồi thăng mà dưỡng dục muôn loài vạn vật. Cái Khí Tiên-Thiên sanh hóa là nhờ Khí Hạo-Nhiên nuôi nấng nó. Về phần vô hình, lấy mắt phàm trí tục mà so sánh, độ lường, dòm ngó, sao cho thấu đáo! TIÊN-THIÊN CƠ-NGẪU thuộc về thanh khí nhẹ nhàng, như cỏ cây, hoa quả. Cỏ cây, thảo mộc, lấy hột mà gieo thì mọc lên. Nó nhờ cái khí chất Tiên-Thiên, Hậu-Thiên của nó hấp thụ trong không khí mà càng ngày càng cao lớn, trổ trái, đơm hoa. Vậy cái Pháp-Đạo của Tâm-Truyền cũng dùng âm-dương mà tạo thành Phật-Tử. Còn hoa quả, thảo mộc lại hấp thụ khí âm-dương của Trời Đất mà sống mãi, nên người tu hành phải cần ăn thảo mộc cho có khí chất nhẹ-nhàng; Chớ nếu ăn mặn, bị Cơ-ngẫu Hậu-Thiên (đực cái lấy nhau) do ở khí chất nặng nề trọng trược hóa sanh ra, thì người tu-hành dùng nó ắt Luyện Đạo bị âm-khí Hậu-Thiên mà Chơn-Thần mờ-ám, không xuất ra khỏi xác thân. Các đệ-tử khá biết à!! THI Tiên-Thiên Cơ-Ngẫu Pháp Tâm-Truyền, 
 Chỉ giáo diệu-huyền hóa Thánh Tiên;
 Sanh sản Thánh phàm đồng Nhứt Lý, Luyện tu LY đủ, phản ngôi Kiền. Thầy ban ơn các đệ tử. Thăng.
Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

google translation

Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For BloggersFree BacklinksBlogger Tips And Tricks
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Powered By google

Tìm kiếm trong Blog này

LỜI NGỎ

Kính quý Huynh Tỷ, Đây là trang cá nhân, các bài được sưu tầm trên mạng để học hỏi và chia sẽ với bạn Đạo . Kính

XEM NHIỀU NHỨT

BÀI MỚI

Lưu trữ

Bài đăng phổ biến