ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (06) - Chữ Tu & Đại-Đạo Tâm Truyền (Đ.1c)

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (06) - Chữ Tu & Đại-Đạo Tâm Truyền (Đ.1c)THẦY LƯỢC LUẬN CHỮ TU Đàn 20 Sept,1936 5 tháng 8.Bính Tý. TÁI CẦU LUẬN VỀ ĐẠI-ĐẠO TÂM TRUYỀN. CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG Thầy mừng các con. Thầy tái bút, dạy tiếp về Đại-Đạo Tâm Truyền. Từ cổ chí kim, chư Phật Thánh Tiên cũng phải dùng cơ Bí-Truyền Tâm-Pháp mà Tu Tánh Luyện Mạng mới mong siêu phàm nhập Thánh. Loài người Tánh linh hơn vật, thọ bẩm khí Tiên-Thiên mà thành hình. Bởi vậy mới kêu rằng Nhơn. Chữ NHƠN là gì? Chữ NHƠN có ẩn cái cơ huyền bí Đạo mầu, vì chữ Nhơn, phết một phết bên tả là “Chánh dương”, bên hữu là “”Chơn âm”. Âm dương lộn lạo, bởi con người có động, có tịnh, nửa trược, nửa thanh. Người mà trực giác, mẫn huệ sớm biết tầm phương tu luyện, biện trược phân thanh thì được nhẹ nhàng, sáng suốt. Chữ TU là gì? Tu là bồi bổ Tinh, Khí, Thần cho đầy đủ, Đức Tánh cho hoàn toàn, bỏ nhơn-dục tầm đường Thiên-Lý thuận mạng, giữ thanh tịnh ôn hòa, chỗ nào sứt mẻ, hư hao thì tô bồi cho đầy đủ. Chữ LUYÊN là gì? Luyện là trau dồi cho sáng suốt hoàn toàn, giũa mài, rèn đúc trơn tru, khéo léo. Tu mà không Luyện thì chẳng khác chi một cục sắt không rèn, làm sao thành một món khí giới? Luyện là rèn, thì chẳng khác nào một cục sắt đó còn đương vô dụng, luyện nó phải nướng cho nó cháy, rồi đập giũa, cạo gọt , rèn đúc mới thành cái khí giới. Người tu cũng thế. Muốn cho Huệ-Mạng tròn đầy, sáng suốt thì cần phải phanh luyện, mài giũa ngày đêm cho thành Kim-Thân, Phật-Tử . Ấy là phương pháp tu luyện. Các con khá biết rằng Thầy hằng nói: “Thầy là các con, các con tức là Thầy”. Có Thầy mới có các con, mà có các con rồi mới có chư Tiên, Phật, Thánh, Thần; thì Người là “Tiểu Thiên-Địa”. Điểm Linh-Quang nào muốn tạo Phật, tác Tiên cũng phải đầu thai vào Thế-Giới hữu hình Vật chất; Dầu cho một Vị Đại-La Thiên-Đế giáng trần đây, không tu luyện cũng khó mong trở lại! Điểm LINH-QUANG là gì? Là một cái yến sáng mà thôi. Thái-Cực là một “Khối Đại Linh-Quang” chia ra, ban cho mỗi người một “Điểm Tiểu Linh-Quang” khi đầu thai làm người; Đến chết điểm Linh-Quang ấy quay về hiệp nhứt với Đại Linh-Quang. Các con có rõ hai chữ THIÊNG-LIÊNG chăng? Thiêng-Liêng là nối tiếp theo. Hễ kẻ nào tu Đắc Đạo cũng phải chịu dưới luật riêng Cơ Pháp. Trời ban cho mỗi người một điểm Linh-Quang (Ngươn-Thần). Điểm Linh-Quang ấy phải đầu thai xuống thế giới hữu hình vật chất nấy, mượn xác phàm tu luyện mới thành Tiên, đắc Phật. Nhờ có cái xác phàm nầy mới thành Đạo mà tạo Phật, tác Tiên, tiêu diêu cảnh lạc. Tại sao vậy? Tại tuy có Ngươn-Thần mà không có Ngươn-Tinh, Ngươn-Khí thì làm sao tạo thành Nhị Xác Thân? Ngươn-Thần là dương, Ngươn-Khí là âm. Đạo phải có âm-dương mới sản xuất Anh-Nhi, tạo thành Xá-Lợi. Mượn cái xác phàm nầy mà lấy Ngươn-Tinh (Khí, Huyết) rồi luyện Ngươn-Tinh cho thành Ngươn-Khí thì tính Hậu-Thiên trở lại tính Tiên-Thiên. Luyện Ngươn-Khí là nuôi lấy Ngươn-Thần cho sáng suốt. Dầu cho vị Phật Tiên nào cũng vậy, phải chịu đầu thai vào thế giới vật chất luyện cho đắc thành Thánh-Thai Phật-Tử mới về ở thế giới Hư-Linh; chớ đừng nói trong hàng Phật Tiên Đắc Đạo mà không tu luyện theo Pháp (phép) nầy thì làm sao thành Chánh Quả? Pháp Luyện Đơn chẳng chi lạ. Hễ muốn tạo thành Thánh-Thai phải dụng Công-phu nghịch chuyển; Pháp luân thì thành Thánh, còn thuận hành nhơn-dục là vi phàm. Thầy ban ơn các con. Thăng.
 
Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

google translation

Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For BloggersFree BacklinksBlogger Tips And Tricks
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Powered By google

Tìm kiếm trong Blog này

LỜI NGỎ

Kính quý Huynh Tỷ, Đây là trang cá nhân, các bài được sưu tầm trên mạng để học hỏi và chia sẽ với bạn Đạo . Kính

XEM NHIỀU NHỨT

BÀI MỚI

Lưu trữ

Bài đăng phổ biến