ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (05) - Cơ Ngẫu Luận: Hậu-Thiên Cơ Ngẫu (Đ.1b)

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (05) - Cơ Ngẫu Luận: Hậu-Thiên Cơ Ngẫu (Đ.1b)
CƠ NGẪU LUẬN VỚI HẬU-THIÊN CƠ NGẪU. 20 Septembre 1936 5 thang 8-Bính Tý HẬU-THIÊN CƠ NGẪU. CAO siêu huyền bí Đạo Hư-Vô, ĐÀI điện Linh-Tiêu Pháp nhiệm đồ. NGỌC trắng Ngân-Hà châu chiếu tủa, ĐẾ Hoàng tá thế Đạo huyền tô. Nghe Thầy minh “CƠ NGẪU HẬU-THIÊN”. Luật Trời là Vô-Vi, nhưng cũng phải có hai cái năng lực mạnh bạo phi thường là : “Nhứt âm, nhứt dương” mới tạo dựng nên Càn-Khôn Võ-Trụ. Còn Đất thì lại “,Cang, Nhu”; Người thì có “Nam, Nữ”. Ấy là hai cái năng lực tương phản, tương đối mà hóa hóa, sanh sanh. Tiên-Thiên Cơ Ngẫu thuộc về “ Trạng thái Vô-Vi”, còn Hậu-Thiên Cơ Ngẫu thuộc về “Cụ thể hữu hình vật chất”. Trời, Đất, Người, Vật, cũng có hai cái cơ thể : âm, dương. Âm là trược, dương là thanh. Thanh xung lên làm Trời, trược giáng xuống làm Đất; còn giữa thì âm dương lộn lạo mà làm Người. Những người nào khôn ngoan, sáng suốt là nhờ thọ bẩm Chơn-dương nhiều hơn; còn người nào mê muội, ngu hèn là thọ cả phần âm. Vả như hột giống các ngươi gieo xuống thì nó nứt mọng, mọc lên cũng phân chia ra hai lá, đó là “âm dương” rõ ràng. Cái sự hiển nhiên của cơ Tạo-Hóa là dẫu nòi giống nào tất cũng có chia ra âm-dương mới sanh sản đời nọ sang đời kia mà không bao giờ ngưng dứt. Trời trong, Đất đục; Nữ trược, Nam thanh. Cái trong ấy cũng do chỗ đục mà ra, đục do trong mà ngưng giáng. Có thanh ấy mới có trược, có trược ấy mới ra thanh. Sự sanh sản của loài người là do nơi Tinh-Khí mà ra. Hễ Ngươn-Tinh tẩu lậu ra ngoài Hậu-Thiên, gặp âm-tinh ngưng kết lại thì thành hình; Đầy đủ ngày giờ thì sản xuât, ấy là Phàm Thai. Còn Ngươn-Tinh con người biết Pháp tu luyện mà vận hành nghịch chuyển trở lên cho hiệp cùng Thần-Khí thì cấu kết thành Thánh-Thai. Vậy phàm, Thánh khác xa mà chỉ có một chút đó thôi. Trong thai noãn, thấp hóa (là Tứ sanh : các loài bò, bay, máy, cựa) cũng có Cơ-Ngẫu. Cả muôn loài vạn vật vì cái Tâm Tánh mê dục mà sanh sản tiếp nối nhau. Âm-Dương cũng vì có cái tính dục tương đối, tương phản mà điều hòa khí chất, đầm ấm huấn chưng mới tạo sanh ra muôn loài vạn vật. Vậy thì cái sự sanh đó cũng do nơi Hòa mà có. Thế nên Đạo của Trời Đất cũng bất ngoại hai chữ “Trung-Hòa”. Có Hòa mới có Hiệp, có Hiệp mới có thương yêu trìu mến nhau mà phát sanh ra cái dục-tình. Vậy mỗi giống nòi nào cũng thảy vì chỗ dục; ai cũng có một cái Tánh dục tình, luyến ái. Tại sao? Tại phu phụ dấy lòng dâm-dục mới ăn ở nhau, thương yêu nhau, rồi cái âm-tinh, dâm-huyết của hai đàng bèn hiệp lại mà cấu tạo thành một cái Xác Thân. Lâu ngày đầy đủ liền sanh đẻ ra, thì có phải cái Xác Thân ấy đã do ở chỗ dâm- dục mà sanh ra chăng? Vì thế cái Linh-Hồn phải bị mang một mảnh hình hài toàn là thân dục. Bảo sao loài người không say đắm về tình đời mà ham ngon, chuộng lạ, muốn khoái, ưa vui, mê xinh, thích đẹp, rồi chôn nhận cái Linh-Hồn, phải bị giam hãm, phải luống miệt-mài trong cái khám trần ngục khổ vậy. Bởi vậy con người ở đời mà ví biết hồi tỉnh thiện tâm, tuyệt dứt lòng phàm, đoạn ngăn tình ái để lo tu bổ cái Ngươn-Thần cho sáng suốt, gìn giữ cái Ngươn-Tinh cho đủ đầy, rồi dụng Công-phu tu luyện cho hợp với lẽ Vô-Vi thanh tịnh thì có lo gì mà chẳng thoát ngoài cõi tục, sông mê! Người mà dứt đặng lòng dâm-dục say mê, Tánh kiêu ngạo độc ác, không đắm nhiễm tình đời thì là bực Thần Tiên tại thế đó rồi. Nhưng sự làm lành, làm phải thiệt rất khó thay! Ai cũng muốn làm lành mà lành khó được; ai cũng toan bỏ dữ mà dữ bỏ không rồi. Làm lành đến già đời, lành còn không đủ, làm dữ trong chốc lát, dữ đã quá nhiều! Vậy Thầy ước mong cho các con phải cố gắng mà làm lành. Có câu:”Tu là cội phước, tình là dây oan”. Các con tu hành, phải cố gắng mới thành công.
THI BÀI Trong Trời Đất, Đạo mầu quý nhứt, Làm nấc thang thoát vực ái hà. Châu vi khắp cõi Ta-bà, Ban truyền Chơn-Lý, điều-hòa Càn-Khôn. Đạo độ rỗi Linh-Hồn thoát khổ, Nương Chơn-Truyền tấn bộ đường tu. Dầu cho những kẻ ngu phu, Biết đường tầm Đạo, thiên thu hưởng nhàn. Dòm trong cuộc thế gian nhơn loại,
Gây tội tình sao khỏi họa ương?
Thấy vầy Thầy động lòng thương,
Ban hành Chánh-Giáo, mở đường thiện duyên.
Các con mau sẵn thuyền trở lại, Lánh Cơ Trời biến cải tương lai, Tránh đâu cho khỏi họa tai? Trọn lòng tín ngưỡng Cao-Đài độ cho! Người cố gắng lòng lo tu luyện, Hễ Pháp-luân thường chuyển Đạo khai. Điều hòa ngưng kết Thánh-Thai, Sớm khuya luyện tập, dồi mài Bửu-Linh. Bổ khuyết lấy Tâm-Kinh Vô-Tự, Thanh tịnh đừng ưu lự loạn tâm. Huyền cơ đoạt thấu cao thâm, Tập tành Hạnh-Đức, lỗi lầm chớ mang. Muốn cho đặng mở mang trí hóa, Thì để Tâm khám phá Cơ Trời. Suốt thông Máy nhiệm đời đời, Dinh hư tiêu trưởng, cuộc đời hiển nhiên. Lời Bí-Khuyết Tâm-Truyền ẩn giấu, Kẻ hữu duyên mới thấu cội nguồn. Pháp mầu đóng chặt vào khuôn, Dòm xem những mấy tấn tuồng thế gian? Người mắc phải đa mang lắm chuyện, Linh-Hồn không huấn luyện cho thành. Lọc lừa không khí tinh anh, Làm cho nảy tược, đơm cành lớn khôn. Bấy lâu nay Linh-Hồn chôn chặt, Khí “Hậu” đè phải mắc si, mê. Lóng nghe những tiếng Thần kê, Tỉnh Tâm quày bước trở về Cựu Ngôi. Muốn đoạn dứt cho rồi oan nghiệp, Đặng Chơn-Thần trực tiếp Thiêng-Liêng, Làm cho thấu đáo mối giềng, Thì tua tin lấy Thần quyền giúp cho. Đặng thoát khỏi cái lò sanh hóa, Cầu Chơn-Sư mở khóa huyền-vi, Vén màn bí mật thông tri, Càn-Khôn một túi, thiếu gì Pháp Linh! Trong Đạo-thơ, Đơn-Kinh còn đó, Chơn-Truyền đâu dám tỏ bày ra! Chỉ là chút đỉnh sơ qua, Thiên-Cơ đâu dám bày ra rõ ràng. Làm Tiên Phật những hàng căn kiếp, Chơn-Sư truyền hòa hiệp âm-dương. Máy Linh mấy kẻ thông tường? Đủ đầy Hạnh-Đức, Thiêng-Liêng mới thành. Tuy thế gian tu hành lắm đó, Thành Phật Tiên đâu có được nhiều, Tầm về cội phước tiêu diêu, Dễ dàng Quỷ-Quái, Ma-Yêu choán rồi! Kinh khuyến thế tô bồi Bổn-Tánh, Tìm Đạo mầu hành chánh, Pháp y. Về phần Bí-Khuyết Vô-Vi, Truyền nhau bằng miệng mới thì Chơn-Kinh. THI Kinh Sám lưu thông tỉnh thế thời, Đạo truyền độ rỗi kẻ lưng vơi. Biết đường Thiên-Lý noi theo bước, Thoát khỏi sông mê, cuộc đổi đời. HỰU Dời non, đổi biển khó chi đâu! Những hạng không tu, họa đáo đầu; Kiếp kiếp sừng lông, thay đổi mãi, Tầm đường thiện phước, mấy ai đâu?
Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

google translation

Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For BloggersFree BacklinksBlogger Tips And Tricks
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Powered By google

Tìm kiếm trong Blog này

LỜI NGỎ

Kính quý Huynh Tỷ, Đây là trang cá nhân, các bài được sưu tầm trên mạng để học hỏi và chia sẽ với bạn Đạo . Kính

XEM NHIỀU NHỨT

BÀI MỚI

Lưu trữ

Bài đăng phổ biến