Thánh Sắc Chứng Đạo 11

MỤC LỤC


* ĐỨC CHÍ TÔN DẠY : 3
* ĐỨC GIÁO TÔNG VÔ VI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
DẠY : 4
* DẨN NHẬP 6
1. ĐỨC MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN (NGUYỄN VĂN KHAI) 7
2. ĐỨC NGỌC MAI THẦN NỮ (NGÔ THỊ NỮ) 14
3. ĐỨC BÍCH HOA TIÊN NỮ (HỒ THỊ KIÊN) 18
4. NGÀI PHẠM THỊ ĐÃNH (NỮ THẦN) 21
5. NGÀI LÊ VĂN VĨ 22
6. NGÀICAO VĂN BÌNH 22
6.1 ĐỨC QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN ban ân 22
32. NGÀI TRẦN KIM THÌN lai cơ 43
33. NGÀI CAO VĂN DU lai cơ 43
34. HỒ NGỌC BÍNH đạo hiệu HUỆ CHƠN lai cơ 43
34.1 ĐỨC DI LẠC THIÊN TÔN ban ơn. 43
35. ĐỨC THIÊN LỘC CHƠN THẦN LAI CƠ 54
36. ĐỨC HUỲNH CHƠN TIÊN lai cơ. 593

* ĐỨC CHÍ TÔN DẠY :

“MỖI KHI THẦY THÂU MỘT ĐỆ TỬ ĐẮC QỦA VỀ
THÌ CÁC CON THẤY NƠI TÂM PHẤN KHỞI,
HĂNG HÁI, TU HÀNH SỐT SẮNG, ĐẠO ĐỨC
THÊM DỒI DÀO VÀ CÁC CON CŨNG ĐỒNG
CHUNG HƯỞNG ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH ÂN ĐIỂN VẬY.
DUYÊN MAY CÁC CON GẶP ĐẠO THẦY, CÁC CON CHỚ

SỜN LÒNG NẢN CHÍ. CÁC CON NÊN
NOI GƯƠNG CÁC BẬC “TIÊN DU LIỄU ĐẠO”
MÀ TRÌ CHÍ LẬP TÂM KIÊN CỐ
ĐỂ THEO THẦY CHO ĐẾN NGÀY CÙNG”4

* ĐỨC GIÁO TÔNG VÔ VI
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ DẠY : 1

THI :

GIÁO điều qui luật sẵn khuôn vàng,
TÔNG pháp Thầy trao quá rõ ràng;
ĐẠI trí nguyên căn tua trọn mãi,
ĐẠO đời sứ mạng dốc chu toàn.
TAM thừa cửu phẩm còn lưu dấu,
KỲ điểm Long Hoa đã mở màn;
PHỔ hóa Đạo Trời đâu quản ngại,
ĐỘ đời cố vượt lúc gian nan.

Bần Đạo mừng chư hiền đệ hiền muội. Này chư đệ
muội! Hôm nay là ngày Khai Minh Đại Đạo. Toàn đạo đều vui
mừng thiết lễ kỷ niệm. Điều đáng lưu ý là kỳ lễ kỷ niệm Khai
Minh Đại Đạo này đúng vào chu kỳ 60 năm tròn. Cái tên Bính
Dần trở thành đặc biệt ý nghĩa với toàn đạo để đánh dấu thời
điểm thiêng liêng này.
Chư đệ muội hãy nghiêm tịnh để Bần Đạo thay mặt
ĐỨC CHÍ TÔN THƯỢNG ĐẾ ban ơn cho toàn thể chư đệ
muội lớn nhỏ mang sứ mạng hiện tại. Vậy Chí Tín hãy mang
bạch thủy đến đây. Hiền đệ Chơn Tâm và Chí Tín trong ngày
lễ QUẢNG ĐỨC CHƠN TIÊN hãy đọc lại lời dạy của Bần Đạo
hôm nay, và đàn anh chia sớt hồng ân của Đức Chí Tôn cho đàn
em nhỏ, để cùng nhau đi trọn con đường sứ mạng. Nhị vị thi
hành. ………………………………………..
1 Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15.10 Bính Dần (16.11.1986)

5

Sự đắc quả Tiên vị là điều diễm phúc cho các chơn linh
qui liễu chứng minh kết quả công phu, công quả, công trình
hành đạo kiên trung làm tròn sứ mạng.
Nhưng quí báu hơn nữa là những người đương sống tại
thế gian có khả năng tác động ảnh hưởng trực tiếp thế gian sống
hành đạo tại thế. Đó là điều diễm phúc vô cùng lớn lao cho hết
thảy chư đệ muội.
Chính chư hiền đệ muội là tụ điểm của muôn vàn đức
huệ ưu ái của ĐỨC CHÍ TÔN và các Đấng Thiêng Liêng, là
trung tâm sinh động của nền Đại Đạo, là cơ của cơ phổ hóa tận
độ kỳ ba. Chư đệ muội còn trọng trách sứ mạng cao cả hãy
nhận thức chức năng lớn lao quí báu diệu dụng ấy mà hiến dâng
hành đạo theo mục tiêu, tôn chỉ của Đại Đạo và của Cơ Quan đề
ra.
Có khi nào chư đệ muội nhận thấy rằng chư chư đệ muội
là Tiên tại thế chăng ? Chính chư đệ muội là Tiên trong tiềm
thế, vì trong tiềm thế nên có khả năng thăng tiến vô hạn. Thần
Tiên ở trong tiềm thế vì chư đệ muội còn mang xác thân hệ lụy,
tất cả kết quả siêu thoát hay đọa lạc đều do đấy, do đó mà ra.
Điều cao cả nhất hiện tại là đối với chư đệ muội là đức
tin, là tinh thần dõng mãnh vì Thầy vì Đạo của chư hiền, nên
phải chịu nhiều cam go thử thách, chướng ngại gay go hơn lúc
nào hết. Chư hiền đệ muội phải dõng mãnh đại hùng, đại lực,
đại từ bi. Phẩm vị tiên phật dĩ nhiên còn xứng đáng với sứ mạng
mỗi người. Sứ mạng là cao trọng nhất.” ./.6
* DẨN NHẬP
Làm sao tu đến nơi, đến chốn?

- Hãy đi theo con đường mà CHƯ TIỀN BỐI đã khai
phá. Hầu hết kinh nghiệm của các Ngài được Đức CHÍ TÔN tô
đậm trong THÁNH SẮC CHỨNG ĐẠO và các Ngài kể lại chi
tiết trong LẦN GIÁNG ĐÀN ĐẦU TIÊN. Tôn chỉ quyển
“SƯU TẬP” này là chép lại các lời vàng ngọc ấy.
Người đi sau ĐỌC và HÀNH như Người đi trước thì
THÀNH cũng y như vậy.

Cẩn bút
Cao Truyền Lý
Đông Chí
Đinh Mão (1987)


1. ĐỨC MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN
(NGUYỄN VĂN KHAI)

Thánh Thất Bàu Sen, Tuất thời mùng 4.Giêng Bính Ngũ

(24.1.1966)
Đàn Khai Xuân

THIMINH thệ hy sinh với Đạo Thầy,ĐỨC vì
chưa đủ chẳng toàn thây;ĐẠO nhờ chung thủy
vào hàng Thánh,
NHƠN nghĩa dở dang khắp đó đây.

7

MINH ĐỨC ĐẠO NHƠN NGUYỄN VĂN KHAI - Tệ Đệ
chào chư Thiên mạng, chư hướng đạo, chào quí anh quí chị
hiện diện đàn trung. Tệ Đệ vâng lịnh báo đàn, trong lúc CHÚA
GIA TÔ chưa đến, nhờ thì giờ đó, Tệ Đệ hỏi han thăm viếng
nghĩa cũ tình xưa.
Anh Trử còn nhớ tôi không ? Tôi là NGUYỄN VĂN
KHAI ở Liên Hoa Cửu Cung bị bắt thủ tiêu ngày trước. May
nhờ ơn đức LIỄU NHỨT CHƠN NHƠN là Tôn Sư của Anh
PHAN THANH kịp thời cứu rỗi linh hồn tôi về Phổ Đà sơn.
Sau sáu ngày luận công luận tội, tôi được tu luyện thêm mười
hai ngày nữa. Nay được vào hàng Thánh vị. Nhờ Anh Trử giùm
chuyển lời tôi thăm viếng bạn bè đạo hữu cùng thân bằng quyến
thuộc nơi Liên Hoa Cửu Cung cũng như Thánh Thất Bàu Sen,
mà hiện giờ có mặt một số đông tại đàn tiền.

THI

Khóc khóc đôi lời gởi viếng thăm,
Tưởng đà biệt tích suốt bao năm;
Ngày nay hiển Thánh theo Tiên Phật,
Khuyên nhủ đệ huynh đạo rán tầm.
Mới học làm thơ còn lộn xộn, Tệ Đệ xin xuất ngoại ứng
hầu.
Tiếp điển

THIGIA hưng quốc thạnh đạo
hoằng khai,TÔ điểm non sông dụng đức tài;GIÁO
hóa sanh linh về chánh tín,
CHỦ tâm một bước chớ hàng hai.

CHÚA GIA TÔ xin chào mừng chư hướng đạo. Ta chào
toàn thể con cái THƯỢNG ĐẾ. Hữu hạnh thay ! Hữu phúc thay
Tam Kỳ Phổ Độ, Tam Giáo quy nguyên đồng nhứt lý ! Ta cùng
hàng Tam Giáo giúp tay Thượng Đế chấn hưng nền giáo pháp
đã suy sụp các thời kỳ đã qua. Hôm nay được lịnh TÒA TAM
GIÁO, Ta giáng cơ chứng lễ khai Xuân tại Thánh Thất Bàu
Sen, mặc dầu có một thiểu số nhiệt tâm vì đạo, nguyện cầu. Ta

8

cảm tình trước với bổn đạo nơi đây, hàng năm cử hành cuộc lễ
Giáng Sanh, dầu có duyên, dầu thiểu phúc, nhưng trước tinh
thần tha thứ cứu rỗi, Ta cũng kêu gọi một số người có thể chấn
chỉnh địa phương nầy trong tương lai.
Hồ Văn Nghi, Hồ Văn Thàn nghe:
THI
Miệng niệm Cao Đài suốt mấy thu,
Đặt mình học hỏi để lo tu;
Đừng vì ngăn cách đây cùng đó,
Mà để tâm hồn phải tối lu.
Miễn lễ đàn tiền an tọa.
Phạm Văn Châu, Phạm Văn Quốc nghe:

THI
Đạo là thuyền lớn giữa dòng sông,
Một số ít người chống nỗi không ?
Mở cửa liên giao cùng khắp chốn,
Để nhờ trợ giúp chóng thành công.
Đặng Văn Liêu nghe:
THI

Noi gương Hội Trưởng bước theo chưn,
Thẳng tiến đừng cho lối ngập ngừng;
Dân đạo đang chờ lòng cởi mở,
Quy nguyên đường ấy hãy trông chừng.
Ta tạm để ba bài thơ và mong rằng mùa Xuân năm tới sẽ
đón luồng gió mới bốn phương Trời, do lòng người trụ cốt nơi
đây mở toang cánh cửa, tay bắt nhịp cầu, lấp các hố sâu cùng
san bằng những chướng ngại sớm cho nhơn sanh cùng hưởng
cảnh sum hợp dưới mái nhà Đại Đạo. Ta về chứng lễ, để
nhường lời cho hàng tiền bối giải phân đạo lý. Vậy chư hướng
đạo cùng toàn cả đạo tâm hãy chỉnh đàn tiếp điển, Ta ban ơn
lành toàn thể, xin lui.

THI
Bao năm xa cách ở nơi đây,

9
Nay lại về thăm cũng chỗ này;
Trong số đệ huynh già trẻ có,
Kẻ còn người mất chạnh buồn thay.
Tôi là PHAN THANH, chào Anh Giáo Sư Huệ Lương.
Anh chào toàn thể các em đạo hữu từ Liên Hoa Cửu Cung, Nam
Thành Thánh Thất, Ngọc Điện Huỳnh Hà cũng như anh em đạo
hữu Bàu Sen. Xin mời Anh Giáo Sư cùng toàn thể quí tín hữu
an tọa.
Nhân dịp mùa Xuân cởi mở, tôi được lịnh tháp tùng cùng
với đàn anh tiền bối hộ trợ các hướng đạo và cầu xin TAM
GIÁO TÒA cho được về đây để hàn huyên việc đạo, bù đắp lại
khoảng thời gian bao năm xa cách.
Trước hết, tôi để lời cảm ơn Ban Cai Quản và toàn thể
đạo hữu Bàu Sen đã vì cảm tình với tôi năm xưa, đã ra tay chăm
sóc, khóc ... khóc ... Tôi chỉ còn một Mẹ già tuổi hạc da mồi,
trong chỗ cô quạnh, có con cháu mà cũng như không, khóc ...
Đối với ân nghĩa đó, Tôi dầu ở bên kia thế giới cũng không bao
giờ quên. Hiền hữu Trử xin cho chuyển lời thăm Mẹ già đôi
câu:

THI
Nghĩa cả ân sâu chữa đáp đền,
Phải đâu bất hiếu hoặc con quên;
Lá lay cơ tạo chia ngăn cách,
Nghĩa mẹ tình nầy canh cánh bên.
Thôi tạm gác việc gia đạo qua một bên, kẻo mất ngày
giờ của huynh đệ. À chút nữa quên mất. Hiền hữu Trử có dịp
gặp Anh Nguyễn Thành Niệm, Huỳnh Công Ngữ, cho tôi gởi
lời thăm viếng bạn xưa. Con Tôi ba đứa, thằng Vân, con Oanh
với thằng gì quên tên. Mấy đứa năm nay sự sống có phần dễ
dãi về vật chất, nhưng không biết giữ gìn đạo đức của cha nó,
nghĩ cũng buồn thay !
Hồi tưởng lại năm xưa, chốn Liên Hoa Cửu Cung, tôi
hằng cao vọng lập ra Thiên Đạo Học Đường, có mộng duy nhứt

10

là rèn luyện những cán bộ nồng cốt để đem giáo lý đạo Thầy
ban rải ba miền trong nước, và tuyển chọn một số người ưu tú
xuất dương phổ biến giáo lý Đạo Cao Đài cùng năm châu bốn
biển. Nhưng hận vì thời cơ nước nhà lúc bấy giờ còn bị dưới sự
đô hộ của ngoại bang, bao nhiêu sự gò bó kiềm tỏa mà làm cho
tôi không phỉ chí bình sanh. Kế đến trong thời dân tộc nổi lên
kháng chiến, tôi thiết nghĩ, nếu mình thương đạo mà không tùy
thời cứu đạo, chưa phải là thương. Nghĩ vậy nên tôi vào vùng
kháng chiến, lãnh phần tuyên truyền, song song với phần truyền
bá tôn chỉ của đạo, để che chở sự giết tróc trong vùng Nam Bộ.
Đến lúc trở về Minh Tân, lòng quyết cổ động phong trào chẩn
tế xã hội, rồi Anh Bác Sĩ Tấn cũng hưởng ứng, sáng lập cơ
quan chẩn tế và phước thiện. Đạo Cao Đài nhờ cơ hội đó đã gây
được cảm tình người trong nước chẳng ít. Do đó đã làm người
Pháp nghi ngờ lại càng nghi ngờ thêm.
Đến nay tôi mới biết rằng thời cơ hành đạo lúc ấy chưa
phải lúc, nhưng vì tấm lòng thương đạo nông nổi, nảy ra vọng
niệm. Từ vọng niệm mới đưa đến kết quả gởi thân xác làm phân
xứ người thù truyền kiếp của dân tộc mà thôi. Càng nhắc lại
càng thêm buồn tủi tiếc rẻ. Ngày nay, tôi xin được về cơ tại đây
có nhiều lý do:
Lý do thứ nhứt là nhận thấy anh em đạo Liên Hoa Cửu
Cung, Nam Thành Thánh Thất cũng như Bàu Sen, từ ngày tôi
biệt tích, anh em cảm thấy sự hành đạo như rắn không đầu, mặc
dầu đồng song với tôi hiện còn sanh tiền, có tài có đức như Anh
Giáo Sư Quế, phụ sự có Anh Mạnh, Anh Bồi. Tội nghiệp hai
anh sau nầy, vì tuổi già nay bịnh mai đau, sanh ra uể oải, cũng
chẳng làm gì đáng kể cho cơ đạo trước hiện tình.
Điều tôi muốn nói đây là cái nhược điểm của anh em đạo
hữu ba vùng. Tại sao mình còn ỷ lại một người mà không noi
theo chí hướng, đường lối của người đó, sớm lo đào tạo rồi lần
hồi cũng có người tài ba lỗi lạc gánh đạo giúp Thầy. Nếu mình

11

ỷ lại một người rồi không lẽ người ấy lột võ sống đời dìu dẫn
anh em hay sao ?
Lý do thứ hai là năm nay các hàng Tiền Bối đồng về đàn,
đương nhiên chấp nhận sự hành đạo của Cơ Quan Phổ Thông
Giáo Lý, mà trong đó có tôi là người cảm tình trước nhứt với
đường lối đó, vì nó đã phù hợp với đường lối của tôi vạch ra
trước kia. Đó là:

Chẩn tế xã hội
Liên giao chi phái
Phổ thông giáo lý

Ba tiêu chuẩn ấy ngày nay Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
đang làm hai tiêu chuẩn.
Lý do thứ ba : Tôi muốn nói với các anh em tại Bàu
Sen, nhứt là Ban Cai Quản, nếu đã cảm tình với tôi bấy nhiêu,
qua sự tạc chơn dung phụng thờ dưới giảng đường, thì nên nghe
lời Anh khuyên giải đây:
Mặc dầu thể xác tứ đại Anh đã vùi sâu nơi lòng đất lạnh,
nhưng khí phách tinh anh vẫn còn giúp Thầy hoằng dương đạo
pháp, và sẽ gần gũi với các em. Các em hãy noi theo chí hướng
hành đạo của anh trước kia, mà người hiểu anh nhiều nhứt là
anh Giáo Sư Quế. May thay ! Hôm nay Anh đã làm Trưởng
Ban hướng dẫn lề lối hành đạo, thì các em hãy nhìn anh Giáo
Sư như là hiện thân của PHAN THANH trong việc hành đạo.
Nếu các em thay đổi đường hướng, các em sẽ có lợi rất nhiều về
mọi mặt.
Hiền hữu Trử: Anh rất thông cảm nỗi khổ tâm của em,
vì nội bộ bất đồng chánh kiến. Nhưng em khá an lòng, rồi đây
các bạn đồng hành với em sẽ nhận chân đâu là phải, đâu là
chẳng phải. Rồi sẽ thương mà hiệp sức tá trợ em để chấn chỉnh
lại địa phương nầy.
Các em trong Ban Cai Quản ôi !Việc trước lỡ rồi, thì hãy
cho nó qua đi. Giờ đây, hãy lập lại cuộc sống mới trong guồng
máy đạo tại đây. Các em đã thương Thầy mến đạo, mà sao chưa

12

nghĩ đến cảnh tre tàn măng mọc. Các em không phải cởi lớp mà
gìn giữ đạo nghiệp nầy. Các em thử tưởng tượng sẽ nhìn thấy
ngay một ngày kia, nước nhà qua cơn khủng khoảng, tiếng nói
chánh nghĩa Đạo Cao Đài sẽ vang đến nước ngoài. Chừng ấy
tình thế đòi hỏi thanh niên đạo xuất dương hành đạo, rồi chừng
ấy nhân tài ở đâu có sẵn để ứng phó kịp thời. Các em làm sao
đảm đương việc ấy. Tốt hơn là ngay bây giờ đây, các em hãy
tính toán suy nghĩ sự ích lợi đó, sớm lập Ban Phổ Huấn, rèn
luyện con em đạo hữu chung quanh. Hễ các em lập một vị trí,
thì sẽ có đàn anh chung quanh trợ lực. Từ đó sẽ tiến đến thành
công trong mai hậu.
Anh không muốn làm thơ, vì sợ e các em không hiểu hết
ý của Anh trong thơ văn, mà chỉ dùng những tiếng hết sức bình
dị như lúc sinh thời, để các em hiểu một là một, hai là hai. Vì từ
lâu xa cách, muốn nói thật nhiều, nhưng thì giờ có hạn, Anh xin
hẹn dịp khác.
À, còn một điều nầy nữa: Hôm ngày hăm ba tháng Chạp,
ĐỨC ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN ban hành lịch trình
hành đạo cho Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, trong đó có Nam
Thành Thánh Thất sẽ được Cơ Quan thăm viếng. Vì lịnh đã ra,
Anh nóng lòng quỳ xin trước TÒA TAM GIÁO xin được hoãn
lại tối mùng 9 thay vì trưa mùng 7. Sự cầu xin đó, Anh có mục
đích là muốn nhân tiện ngày Vía THẦY, anh em các nơi tề tựu
hành lễ CHÍ TÔN, rồi Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý sẽ bình lại
tất cả 9 đàn cơ trong mùa Xuân để anh em xa gần chưa có dịp
hầu đàn, đồng nghe chung. Vì năm nay, đàn cơ phần nhiều các
vị lãnh tụ các chi phái đạo giáng đàn, do đó sự cầu xin của Anh
mới được TAM GIÁO TÒA chấp thuận.
Thôi hết giờ, CHÚA GIA TÔ đang đợi, Tệ Đệ xin chào
anh Giáo Sư cùng Phái Đoàn Hướng Đạo Cơ Quan Phổ Thông
Giáo Lý. Tệ Đệ cảm ơn Ban Hiệp Thiên Đài, nhờ ngọn cơ với
tử đồng trinh bạch, tôi được dịp tố trần những gì muốn nói. Anh

13

chào chung các em trong các Thánh Thất, Thánh Tịnh hiện diện
đàn tiền, xin lui gót ./.2. ĐỨC NGỌC MAI THẦN NỮ (NGÔ THỊ NỮ)
Thánh tịnh Thiên Trước, 15.10.Tân Hợi (2.12.1971)

Thi

NGÔ thọ hồng ân được giáng đàn,
THỊ thành chiếu hiện ánh hào quang;
NỮ nam tề tựu hầu nghinh tiếp,
LAI ngự mừng chung cả điện vàng.

Thi

Điện vàng tôi được trở về đây,
Phiền cả nữ nam trong phút giây;
Cho tôi nhắn gởi lời tâm sự,
Cùng trẻ thơ ngây ở chốn này.
Tôi, chơn hồn NGÔ THỊ NỮ được về đây, phiền lòng
chung tất cả huynh tỷ đệ muội tịnh đàn.
Vậy hôm nay tôi rất buồn lòng khi về nơi đây mà chẳng
thấy con cháu trước bệ tiền. Tôi vẫn cô đơn từ xưa cho đến
ngày nay.
Này con hiếu tử! Mẹ để lời nhắn nhủ cùng con thơ chốn
trần gian. NGÓ con ơi! Mẹ nay được khoẻ, nhàn, về đây mừng
con. Thấy con không được vui vẻ vì trong gia đình không êm
ấm. Nghĩ vậy, mẹ càng thương trẻ thơ chỉ có mỗi một mình
trước những trắc trở của cuộc đời nhiều sóng gió.
Con biết lo cho Đạo, giúp linh hồn mẹ được hết phần tội
lỗi, hầu tỏ nỗi tâm sự cùng con. Nhưng hỡi ôi! Việc đó đã làm
cho tâm hồn con xúc động. Mẹ đã hiểu cảnh trạng của con rồi.
Con NGÓ ơi! Có biết đâu sự thương nhớ của tình thâm
mẫu tử đối với con được phân tường? Cha mẹ nuôi dưỡng con
thơ cho đến ngày khôn lớn phải lắm nhọc nhằn. Đến nay, con

14

đã biết trả hiếu cho cha mẹ, mẹ rất lấy làm vui lòng đó vậy. Giờ
đây mẹ tỏ đôi lời cùng con dại.
Thi

Lai đàn chỉ dạy những lời thơ,
Con ở nơi đâu hỡi trẻ khờ?
Lòng mẹ xót xa từng đọan ruột,
Khi nhìn quanh quẩn để trông chờ.
Bài

Đêm thanh mẹ nhủ lời khuyên,
Cùng con hiếu tử tâm thiền đớn đau.
Giờ con lo Đạo một màu,
Nên nay mẹ được ghi vào bảng danh.
Được đắc vị phân rành vui vẻ,
Nhưng con đâu cặn kẻ vui mừng;
Tỏ lòng thương nhớ ân cần,
Cùng con trẻ dại một lần thương yêu.
Đàn cháu thơ lắm dắt dìu,
Thì tình mẫu tử chịu nhiều đau thương.
Trăm cay nghìn đắng đoạn trường,
Mà con nhịn nhục khoa trường quả công.
Mẹ đây vui hưởng chung đồng,
Bảng phong sắc vị ân hồng ban phê;
“NGỌC MAI THẦN NỮ đề huề,
Ban truyền con trẻ” : Lời phê MẪU TỪ.
Chỉ cho các cháu gia cư,
Phải đoàn kết lại thâm từ mến thương.
Phận trai khá giữ rau tương,
Hiếu trung cho trọn một đường nhớ ghi.
Phận gái thì phải chung qui,
Tào khương vẹn vẻ, vậy thì lo toan.
Tam tùng tứ đức cho tròn,
Phận làm con trẻ bìa son ngoại đề.
Thương cho con dại ủ ê,

15

Lời vàng chỉ giáo đêm về phân qua.
Con ơi! Đau xót lòng già,
Vì thương con dại mà sa lệ sầu.
Đoạn tình cốt nhục từ lâu,
Nay về họp mặt, con hầu nơi xa!
Mẹ thương, mẹ luống đậm đà,
Thâm tình mẫu tử chan hoà lệ rơi.
Khóc vì con trẻ đương thời,
Chịu nhiều khó kho, cuộc đời gian truân.
Khuyên con phải nhớ vâng tuân,
Dầu cho phiền luỵ cũng đừng tách xa.
Ở đời ai khỏi lệ sa?
Có ngày vui hưởng vậy mà đó con.
Đắng cay lòng dạ héo von,
Rồi sau khỏi lãnh roi đòn thế gian.
Đã làm chấp nhận chu toàn,
Phận con hiếu tử phải tròn bổn danh.
Đạo làm vợ phải trọn dành,
Đạo làm mẹ tợ cao xanh, con à!
Chỉ cho con lời ra chẳng nệ,
Cùng cháu thơ chớ trể công dày;
Một lòng đạo cả hôm nay,
Bền siêng bước tiến Cao Đài mau lên.
Thôi lời mẹ nhủ lập nền,
Con ơi, gìn vẹn cho bền tâm can.
Đôi câu ngoại nhủ lời vàng,
Cho con cháu thảo nhập đàng Đạo Cha.
Noi gương bước đến chung hoà,
Nhỏ nhường anh chi, vậy là mới yên.
Cảm phiền huynh tỷ bệ tiền,
Đệ muội phí chút toạ thiền, đôi câu.
Cảm ơn chung tất điện chầu,
Thôi thôi từ giả, lòng châu tuôn dầm!

16
Thương con giọt lệ không cầm,
Cùng chư huynh tỷ tình thâm mãi còn.
Thi thơ của mẹ mỏi mòn,
Đôi lời vắn tắt cùng con quê nhà.
Giả từ chung tất hiền hoà,

Cúi đầu đảnh lễ, thượng toà lui chân. Thăng./.3. ĐỨC BÍCH HOA TIÊN NỮ (HỒ THỊ KIÊN)
Thánh Tịnh Thiên Trước 15.1.Quí Sửu (17.2.1973)

Thi

BÍCH châu VIẾNG bạn tốt tinh thần,
HOA quả CẢNH trần đẹp nửa phân;
TIÊN vị THIÊN ân là quí nhiệm,
NỮ nương TRƯỚC bởi luyện kim thân.
HỒ đồ MỪNG hội, lòng chua xót,
THỊ bởi LỄ dâng đậm nghĩa trần;
KIÊN cố THƯỢNG kỳ soi Nữ Đạo,
GIÁNG phân NGUƠN bửu gởi nguyên nhân.
BÍCH HOA TIÊN NỮ - HỒ THỊ KIÊN, Tiên Nữ mừng
chung tất cả đồng đạo lưỡng phái. Giờ lành Tiên Nữ về đây có
đôi hàng với tình thương lưu luyến nơi này.
Vậy mừng phàm huynh Thông Vân. Lòng Tiên Nữ bâng
khuâng gợi nhớ đến cảnh Thiên Trước ngày xưa, lúc còn hành
đạo. Rất vui thay! Nhưng giờ đây mỗi người một căn cơ riêng
biệt, lòng sao khỏi luyến lưu, sao khỏi bùi ngùi xúc động khi
đứng trước kẻ ở người đi. Huynh tỷ đệ muội thương tôi vì kiếp
tu hành dạn dày công khó. Tôi vì sứ mạng phải ra đi khi lãnh
lấy sứ mạng phận sự Phối Sư, nay cũng lo về phần vô vi mà vận
hành cơ đạo trong hồi qui nguyên thống nhứt. Thiên Trước
cũng có nhiều cố gắng lập nền tảng vững vàng, không bê tha
nhiệm vụ. Thật tốt đẹp thay! Tôi ngày đêm thường nhắc chư
hiền nguyên vị thẳng tiến trên đường tu tỉnh của nền Đạo hoằng
khai, hầu cận ngày dự Long Hoa Đại Hội.

17

Với phận sự Phối Sư lãnh trọng trách về vô vi, tôi xin
gởi lời cùng chư huynh tỷ đệ muội phàm nhân là cần phải cố
gắng vượt đọan đường công khó, hăng hái tiến lên, vì thời giờ
đã cận, cơ hội đã gần kề. Không còn bao niên nữa thời cuộc sẽ
biến nguy. Trận quyết liệt của lòai người sắp xảy ra, kết thúc
phần vô vi lẩn hữu hình trên quả địa cầu này. Tôi nhân danh
Tiên Nữ, lòng vẫn xót thương cho gia cảnh tại trần. Nhờ phàm
huynh Thông Vân cho tôi gởi chút lời trao về các cháu, sao còn
sanh tiền mà không thấy đứa nào lo đạo già cả? Còn một hiếu tử
cũng chẳng nghĩ gì đường đạo lý. Hiếu tử Nguyễn Văn Hiền
cùng nhơn tức Nguyễn Thị Nữ, hãy cố gắng lên đi! Hỡi này Tấn
Đức, Chân Thật, Ngọc Thà, Kim Phượng, Anh Đào! Lòng của
Bà xót xa nhiều nổi khi gởi lời này về tư gia trao lại tận tâm hồn
của mỗi trẻ. Phải cố gắng tiến lên cho lòng Tiên Nữ được vui
nhàn vì đạt ý nguyện từ khi còn ở phàm gian.
Tôi có vài lời gởi cho tất cả bổn đạo nơi Thánh Tịnh
Thiên Trước nhiều kỷ niệm.

Trường thiên:
Chơn Tiên hiện ngự cơ đài,
Vui buồn một giấc mộng hoài thê lương.
Trầm tư hồi lúc lệ vương,
Qua rồi một kiếp sầu buồn là bao.
Tưởng rằng cho nghiệp phong trào,
Ngỡ rằng đời phải còn bao quả nhồi.
Thuở nào chánh ngoạt xa xôi,
Thuở nào thất nhựt thì tôi lìa trần.
Đời tôi Tiên Nữ là phần,
Trở về còn đó xoay vần nhiều hơn.
Nay còn phận sự keo sơn,
Lãnh trao hành đạo thiệt hơn vui vầy.
Huynh đệ tỷ muội liên dây,
Còn Huỳnh Chơn Mỹ nơi nầy có không?
Đệ ơi, tiến đến một lòng,

18

Cho vui tâm đạo tròn xong kiếp đời.
Bao lần tôi vẫn lệ rơi,
Nhiều phen Tiên Nữ nhớ thời tu mi.
Bởi vì công cuộc sầu bi,
Bởi vì ràng buộc thê nhi đủ điều.
Nay rồi bóng xế trời chiều,
Hồn xa thể xác đánh liều qua truông.
Tưởng rằng đó chỉ thầm buồn,
Không ngờ căn cội đã suông theo chiều.
Cuộc đời còn lắm tiêu điều,
Tình người còn phải chịu nhiều chua cay.
Đạo tâm hôm sớm đừng phai,
Vì đời, vì đạo, đồng rày Trước Thiên.
Cho xong một bổn diệu huyền,
Cho toàn nhiên đẳng linh thiêng trên đời.
Vậy tôi ít tiếng hôm nay,
Gởi cùng bổn đạo chớ phai công trình.
Giờ cầu tiếp đón vong linh,
Linh Quang dẩn đến, tiếp nghinh cho tròn.
Giã chung đàn nội vẫn còn…
Vong linh lai đáo tôi còn ra đi. Thăng ./.4. NGÀI PHẠM THỊ ĐÃNH (NỮ THẦN)

THI

PHẠM môn ẩn bóng học từ bi,
THỊ ĐÃNH thậm thâm được hội qui;
NỮ liệt Diêu Cung gần dựa cửa,
THẦN tinh qui hợp học huyền vi.
NỮ THẦN chào chư Thiên Sắc điện tiền. Nầy các liệt nữ
Việt Nam ơi! Đời nguy biến lắm cận bên chân, Thần Nữ lúc
còn sanh tiền tu tâm dưỡng tánh, lập âm đức tu hành, cho nên
đức Mẫu Hoàng bố điển được lai đàn tỏ tình đôi chút.

19

Rất mừng thay! Rất vui thay! Vậy chư Thiên Sắc cho Nữ
Thần tỏ đôi điều với gia đình.
Hởi Phụ Thân và Phu Lang chàng ơi! Lòng thiếp đau
thương oằn oại, hôm nay nhờ gia quyến quyết tu để chuộc lỗi
xưa kia, và lập thêm công quả hiện tiền. Nay nhờ Đức Mẫu
Hoàng ân xá nên được chung vui nơi này, nhưng nhớ cảnh gia
đình lòng bắt oặn đau. Này các con ơi! Vì giờ quá ngắn nên mẹ
khó tả phân nhiều.

Thi bài:

Trông ánh nguyệt sao giăng oằn oại,
Nhìn trần gian phải trái đau thương;
Ai ôi! Tận tuỵ con đường,
Tu thân lập đức mau bương tô bồi.
PHẠM THỊ ĐẢNH rảnh rồi nợ thế,
Hành vô vi dựa bệ Thần Tiên;
Nhờ trong đạo hữu khẩn nguyền,
Ân thâm vô tận độ yên thân này.
Nay giáng điển phô bày đạo đức,
Nhìn đàn trung tận lực trang nghiêm;
Dôi lời vui thú nơi miền,
Nhờ trong gia đạo cố công tô bồi.
Vậy Nữ Thần có bao lời, thì giờ đã mãn nên khó tỏ lâu.
Nữ Thần xin kiếu.5. NGÀI LÊ VĂN VĨ
6. NGÀICAO VĂN BÌNH

6.1 ĐỨC QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN ban ânThánh Tịnh TAM THANH BỬU ĐIỆN
Làng Khánh Hậu, Quận Châu Thành Tân An
1.1 Đàn Tý thời 16 tháng 07 - ĐĐ28 Quý Tỵ

nhằm 24 Aout 1953
BAN CƠ QUAN THÁNH

20
Hợi Thời 16 – 07 – 28 Quý Tỵ
Pháp đàn : Phối Sư Huệ Đức
Chứng đàn : Chưởng Pháp Thiện Pháp
: Chánh Phối Sư Táng Môn Tinh.

Đồng Tử : Hữu Huệ Duyên
Điển văn : Minh Chơn, Trần Trí Viễn.

THI

Ho điển quang minh ngự trước đàn,
Pháp trau linh tánh chiếu hào quang;
Thần ban sắc tứ Thiên ân mạng,
Quan(g) sát đàn trung điển khắp tràn.
Cười. . . cười. . . Thần chào Thất Đẩu Tinh Quân, đại hỷ
Thiên phong lưỡng ban đàn tiền.
THI VÔ VI
Chỉnh trang nghiêm trọng rõ cơ mầu,
Đạo diệu thâu;
Cơ Vĩnh viễn,
Buổi ban đầu.

Thần cho hay nghiêm đàn có lịnh Đế Quân giáng điển.
Thần ban ơn đàn tiền Thần trấn thủ xuất cơ. Kiếu./.
Tiếp Lịnh:

THI

Quan(g) minh chánh đại lối vi huyền,
Thánh sử rạng đề phục nhứt nguyên;
Đế tạo sơn hà gầy quốc chủng,
Quân khai chủ nghĩa thức nhơn hiền.
Đế Quân chào Thất Đẩu, đẳng đẳng Thiên sắc lưỡng
ban. Lão thừa sắc chỉ Từ Lành giáo thuyết phô khai, hữu hạnh
trùng lai tam giang thống nhứt, đảnh lễ Đức Từ Lành hầu đem
cả chí hướng tinh thần hòa lẫn kỳ hội Chơn Giác Đồng Đăng
được tiến triển cho cả vạn linh. Ân hồng các vong linh tiền bối
chiến sĩ trận vong trong bãi tha ma vì mùi chung đỉnh dưới

21

ngọn cờ Đất Việt Tổ Quốc đền non sông, chẳng xá thân bảy
thước.
Ngày giờ tòa Tam Giáo ân xá, luật Tạo Hóa rưới nhuận
ân ban cho cả vong linh hồi đầu hướng thiện, theo lá tràng
phang thức tỉnh trở về căn xưa vị cũ, sớm hối hận vào địa vị
Tân Phong. Cũng nhờ chí hướng Thiên phong được dồi dào cầu
khẩn thiết lập trai đàn.
Vâng Thánh chỉ Đức Từ Lành nên chẳng sá thân khó
nhọc để kiến trúc cho cả vong linh khỏi chốn nguy vong thời kỳ
trụy lạc, lần nẻo thống khổ bi quan, hồn yểu tử vất vơ giữa dòng
lượn sóng, tùy theo luồng gió đẫy đưa.
May sao hữu phước gặp kỳ ân xá, đồng cả trở về nghe
những lời sám hối, tiếng kệ gọi bên tai dường như tỉnh giấc
huỳnh lương. Các vong linh được cứu vớt khỏi trầm luân khổ
hải.

THI

Nhờ bởi Thiên Phong chí Đại Đồng,
Đem đường phụng thính Đức Thiên Công;
Chư vong hối hận kỳ ân xá,
Hướng thiện nghe Kinh hiệp một lòng.

THI BÀI

Tiếng vội thúc chuông ngân hồn tiến,
Nghe lịnh truyền tự biến đồng nhau;
Mau chơn lần lượt chen vào,
Trống hồi thức tỉnh trước sau các hồn.
Hồn chiến sĩ bảo tồn phụng thính,
Sắc Thiên Hoàng níu vịn tường thông;
Các vong chiến sĩ hiệp đồng,
Thời kỳ ân xá quả công ban truyền.
Nơi Tam Thanh ân Thiên sắc tứ,
Hội Đồng Đăng cư xử ban hành;
Các hồn uổng tử tường rành,
Nghe chuông với mỏ đồng thanh phản hồi.

22
Kỳ ân xá mau bồi hối hận,
Vì liều thân mạng vận oan hồn;
Oan hồn yểu tử thường tồn,
Trở về ngôi cũ Chí Tôn sắc truyền.
Nhờ Thiên Phong vâng liền Ngọc Đế,
Lập trai đàn dực bệ cầu siêu;
Thuyết minh giáo lý sớm chiều,
Các vong đồng đẳng khắc khêu một lòng.
Ngày ân xá Tân Phong Tiền Bối,
Vì mạng vong tự hối lo tròn;
Đồng thời ứng cử đài son,
Nghe qua sắc lịnh năng bòn chút công.
Đời hưng vong tang bồng thế thái,
Chiến sĩ bồi tứ hải sơn hà;
Ngày nay gặp Hội Kỳ Ba,
Đồng bào xã hội con nhà Việt Nam.
Hội Đồng Đăng Kỳ Tam ân xá,
Thọ ân hồng bươn bả lối đường;
Tiến hành trổi bước theo bươn,
Lấn đua công quả khoa trường Long Hoa.
Các vong linh nghe đà chuông mỏ,
Ngày tháng qua nhấp nhố Huỳnh Lương;
Ân hồng sắc tứ khoa trường,
Đồng nhau tiến cử níu nương sự hành.
Tiền Trung Hậu tạo thành thiết lập,
Vạn linh hồn phẩm cấp mau lên;
ĐỒNG ĐĂNG dựng bảng kề bên,
Tân Phong THẦN vị nêu tên ban truyền.
Các vong linh Huỳnh Tuyền đắc vị,
Hội ĐỒNG ĐĂNG huyền bí Tam Giang;
Thuyết minh giáo lý, trai đàng,
Chiêu hồn chiến sĩ hùng trang phản hồi.
Lão sắc tứ vị ngôi tái diễn,

23

Các Thiên Phong đồng kiển tạo thành;
Làm nên chủ ý hùng anh,
Tượng trưng xã hội mối manh nước nhà.
Kề tai hỏi gần xa bổn đạo,
Sống làm sao thông thạo một lòng;
Nghiêng vai gánh vác non sông,
Tìm phương cứu rổi giống dòng Nam Bang.
Nhà đất Việt sầu than đắm đuối,
Cả chư hiền gần gủi hiểu thông;
Quyết đem chí hướng đại đồng,
Phơi gan trải mật gánh gồng với nhau.
Thấy sanh chúng xôn xao tứ hải,
Vậy chư hiền từng trải hay không;
Biết bao oặn thắc tấm lòng,
Ớ này lãnh đạo ở trong vai tuồng.
Dầu lao khổ tương đồng giúp trợ,
Lấy công tâm bảo hộ nhơn sanh;
Thuyết minh giáo lý tạo thành,
Đem về căn bổn để dành cho ai.
Xem lịch sử nồng cay bực tức,
Muôn vạn linh ngờ vực thời kỳ;
Sôi lòng chiến sĩ lâm ly,
Tìm phương bảo trợ hộ kỳ vạn dân.
Mang đạo đức một phần trọng yếu,
Lãnh vai tuồng biểu hiệu Cao Đài;
Tựa nhìn xã tắc bên vai,
Gánh gồng nặng nợ mới hay anh tài.
Giềng mối cả hoằng khai xã hội,
Đem đạo mầu tìm lối phổ thông;
Thuyết minh hai chữ Đại Đồng,
Hòa bình Vĩnh viễn con Rồng cháu Tiên.
Kề tai hỏi Trung Tiền Hậu nhựt,
Sống tinh thần trí thức làm nên;

24

Ớ ai Hướng Đạo sức bền,
Coi hồi điêu bái vừa bên ngặt nghèo.
Mấy triệu quân tùng theo thời thế,
Chẳng tu hành bỏ lệ Hóa Công;
Lần tay tính lại đôi phần,
Còn hay trừng trị luật trần bất lương.
Ai rõ biết khoa trường đạo đức,
Rõ đạo mầu hiểu thức bước đường;
Dầu cho biến đổi tang thương,
Mối giềng cha cả nhiểu nhương một đàng.
Tay Lãnh Đạo chớ màng lao khổ,
Tiền bối xưa vì chỗ trung thành;
Tiền quân trợ giúp muôn dân,
Cũng vì nhiệm vụ chẳng phân hai đàng.
Đàng sanh tử lãm tàng phận sự,
Miễn ta đây gìn giữ một lòng;
Đem giềng mối cả giống dòng,
Gội nhuần xã hội khỏi lồng chim kia.
Cá vượt biển quày về đến chỗ,
Chim sút lồng bảo hộ toàn linh;
Ớ ai Hướng Đạo liên tình,
Bảo chung chủng tộc giữ gìn với nhau.
Đời tận thế đồng bào phong vũ,
Này các hiền bảo thủ kỳ thân;
Thời cơ tấn hóa xa gần,
Lựa chiều độ chúng muôn dân ngặt nghèo.
Trên nhờ đức, tùy theo Khổng Thánh,
Các sứ Thần so sánh ban hành;
Là đời loạn lạc cải canh,
Sa cơ thất lạc tan tành vì đâu.
Nghĩ đến đó thâm bâu chiến sĩ,
Kề tai nghe tìm lý Thiên cơ;
Ơ ai Hướng Đạo ơ hờ,

25

Đức tin ngờ vực vẫn vơ phách hồn.
Các Thiên Phong bảo tồn vạn sự,
Lấy đại đồng cư xử toàn trung;
Phô khai giáo lý phục tùng,
Cho đời hạnh hưởng Huyền Khung Từ Lành.
Dầu biến đổi bao đành ngơ lấp,
Mối chơn truyền bồi đắp quả công;
Trên nhờ đức cả ân hồng,
Dưới truyền hựu hộ phép công sứ thần.
Lời tiên tri xa gần hiểu nhớ,
Hai ngàn năm sáng tợ bảng đề;
Trong kỳ tận thế trên phê,
Sám truyền Thánh Chúa hầu kề nhơn sanh.
Xem lịch sử nên rành trước mắt,
Kề tai nghe thúc nhặc đôi hàng;
Được truyền tiến bước lên đàng,
Độ nhơn sanh chúng lầm than khỏi nàn.
Chư hiền ôi! Liên đoàn hựu hộ,
Biết thời ni dựa chỗ Đạo Trời;
Biến thiên thất đảo bát thời,
Chóng lần tai biến tìm nơi ngõ đàng.
Ngõ chơn lý bảo toàn sanh chúng,
Để hầu đưa hữu dụng đức tài;
Đức tài gồm đủ mới hay,
Trải qua lượng sóng bao nài thế gian.
Cả Tam Giang thiên đàng tề tựu,
Rõ giáo tràng, trường cữu quang minh;
Chí đem Chơn Đạo thượng trình,
Nhơn sanh thoát khổ, giữ gìn với nhau.
Lão ân ban trước sau an tọa,
Lóng nghe truyền, chỉ ngả tường thông;
Thiên Phong chức sắc chạm lòng,
Ghi xương khắc dạ để phòng hồi qui.

26

Dùng kế hoạch tiên tri Cựu Ước,
Chỉ mối đường chiến lược tạo thành;
Ân ban Thiên Sắc đành rành,
Tựu tề đồng đẳng dự thành trước đây.
Lão ân xá liên dây đồng cả,
Tiền Hậu Trung tìm ngả Đạo Trời;
Tiến hành kêu cả các nơi,
Gom về đồng thể nghe thời lời châu.
Tâm biến đổi mạch sầu tê tái,
Tâm nồng cay tứ hải thời kỳ;
Thời kỳ sở định huyền vi,
Công Đồng Tam Giáo xét suy ban hành.
Hội Long Hoa tạo thành khuôn mẩu,
Chọn đức tài nêu dấu chủ trương;
Cột kèo siết chặt nên rường,
Đỡ nưng giông tạt, tìm phương thoát nàn.
Tài đức cả Thượng Hoàng ban bố,
Vậy chư hiền thi thố phô khai;
Dường như thúc nhặc bên tai,
Nhìn xem mật cẩn hoằng khai sắp bày.
Hội Đồng Đăng nhơn tài chí sĩ,
Lời tiên tri là chỉ phân qua;
Chư hiền tua khá nghiệm xa,
Nghiệm lâu bực tức mới ra lý mầu.
Ai thầm nghĩ đôi câu, suy yếu,
Phải tường thông biểu hiệu Cao Đài;
Đến hồi chiến lược ngày nay,
Cao Đài Tân Pháp hoằng khai thời kỳ.
Đưa khách lữ tìm suy đôi đoạn,
Trao tay người rõ hãn phân qua;
Dường như thuyết lập nẽo đà,
Ai người Hướng Đạo tìm xa chỗ nào.
Xem xem thử dồi dào trí óc,

27

Nghĩ nghĩ suy lừa lọc phân minh;
Chủ trương lý thuyết hậu sinh,
Hoa Long sanh chúng níu gìn với nhau.
Các sứ Thần dồi dào bảo hộ,
Lấy công tâm thi thố cân đồng;
Mực giăng như thể huyền công,
Đức tài phong thưởng sắc hồng điểm trau.
Vô phước gặp lộn nhào biến đổi,
Luật Tam Tòa phán trổi truyền ban;
Công tâm giáo lý một đàng,
Chẳng hề tư vị lưỡng nan phân đồng.
Tòa phán đoán huyền công luật pháp,
Để ban hành phù hạp thời ni;
Bảo chung sanh chúng hội kỳ,
Vững bền nền móng Tam Kỳ cứu dân.
Ai chí hướng tường phân nghe thử,
Tay đảm đang cư xử phân qua;
Thuyết minh trước áng Bửu Tòa,
Công Đồng luật pháp xem qua tỏ tường.
Dở trương nhứt còn đương ân xá,
Thêm trương nhì thì xả muôn dân;
Trương ba sửa mộc Phong Thần,
Lão đây buồn thảm muôn dân khốn nàn.
Xem đến đó lòng càng tê tái,
Thảm cho đời tứ hải hưng vong;
Cho nên Tạo Hóa công đồng,
Hội Tòa Tam Giáo ở trong luật truyền.
Các chư Thánh tuần miền thế giái,
Giáo khuyên tìm lời phải phân minh;
Từ bi lắm nhọc điển linh,
Cam đoan trước áng Thiên Đình Phật Tiên.
Nguyện kỳ ni triền miên độ cả,
Đem thuyền từ rước cả trần gian;

28

Trần gian sao chẳng lãm tàng,
Vui say sớm sở lưỡng nan nhiều lần.
Mai lữ quán não nầng chất chứa,
Chẳng tường thông thường bữa khổ nguy;
Ớ ai, sanh chúng tường tri,
Tu hành chưởng đức huờn qui đắc thành.
Trước tạo lỗi, tâm thành hướng thiện,
Kỳ xá ân tự tiến sắc ban;
Biết tu thì rõ ngõ đàng,
Không tu lầm lạc khổ nàn trần gian.
Ngày chứa đức độ toàn sanh chúng,
Biết hồi tâm giúp chúng cho dân;
Sửa đương trong cuộc Phong Thần,
Kỳ ni ân xá, xa gần lần lên.
Đạo cố gắng, chí bền quyết chí,
Dầu đường xa kềm ý mã kia;
Noi theo dấu thỏ quày về,
Tìm đàng giải thoát bảng bia, lãm tường.
Đường sanh chúng phô trương trước mắt,
Cho thế trần rõ ắt phép công;
Nhìn xem hiểu nhớ đề phòng,
Kêu chung đồng bạn cẩn phong lo lường.
Ta chí hướng tìm đường giải thoát,
Độ một người đạm bạc thời gian;
Lần lên cứu rổi một đàng,
Hầu đem đạo đức tùy phang sửa đời.
Lão thậm hỏi lưỡng ban hiền đệ,
Hội chi đây luật lệ phân minh;
Hay là tiến triển hữu hình,
Để làm giả thế, công bình nơi đâu.
Phải tìm hỏi, nhìn sâu giai đoạn,
Tiền Hậu Trung cho hãn phân minh;
Phản hồi Thánh Huấn thượng trình,

29

Sưu tầm lý thuyết huyền linh thế nào.
Đừng thậm nghĩ trước sau than thở,
Chẳng rõ điều tán trợ khuyếch trương;
Lão xem sanh chúng đoạn trường,
Một phần chẳng rõ mối đường phát khai.
Kề tai hỏi ai tài lãnh đạo,
Phải thuyết minh truyền giáo nhơn sanh;
Hòa bình vĩnh viễn tạo thành,
Đem đường lý thuyết mối manh giúp đời.
Kỳ trải qua rả tan rời rạt,
Vì tại đâu đổ bác lẫn nhau;
Trước đây Lão phân dồi dào,
Phân minh chánh đại thấp cao tận tường.
Trên thương dưới cần đường uy tín,
Dưới tùng trên phụng thính công đồng;
Anh em thề quyết một lòng,
Buổi sau lầm lạc ân hồng biện phân.
Trên biết, bảo dạy lần em nhỏ,
Nhỏ phải tùng, phải có công tâm;
Công tâm Tân Luật sưu tầm,
Trên thì phán đoán Huyền Khâm ban truyền.
Lấy công lý triền miên giải diễn,
Để phân minh rõ hiện bước đường;
Diễn phô lý đạo tương dương,
Làm anh lao nhọc níu nương một lòng.
Anh gánh vác mặn nồng một gánh,
Em tùng theo phụ cảnh lo chung;
Ân ban gội tẩm phụ tùng,
Dường như chia sớt nảo nùng cùng nhau.
Lão thuyết giáo trước sau rõ hẳn,
Nghiệm tường thông cố gắng đức tin;
Làm sao bảo vệ hậu sinh,
Đỡ nâng điều kiện khắc in một lòng.

30
THI
Một lòng Hướng Đạo đỡ nâng Thầy,
An xá lao tâm sự đó đây;
Trước thấy đồng bào cơn khổ hải,
Sau nhìn xã hội chẳng lòng khuây.
Mau chơn lần lượt ra dìu dẫn,
Tiến bước ngày qua hiệp mối dây;
Chẳng quản nhọc lòng trang hướng đạo,
Không sờn chí hướng bạn nơi nầy.

HỰU

Nơi này nung nấu sự Thiên Nhiên,
Chấp chưởng cơ quan chỉ mối giềng;
Kiến trúc Đại Đồng nên chủ ý,
Gần nền thể thống phục hồi nguyên.
Mau tay guồng bứt chơn lần bước,
Chỉ ngõ phân minh giữ mối giềng;
Chí cả nặng lòng vì chủng loại,
Làm sao giúp đỡ hiệp Đào Viên.

HỰU

Đào Viên Trung Hậu với Tiền khai,
Giềng mối phải thông luật pháp đài;
Giáo hóa Cao Đài cho tất cả,
Phổ truyền Thánh Huấn hậu huờn lai.
Đem ra dắt nẻo tìm đường lối,
Chỉ ngõ phân minh khá định rày;
Căn cứ phải lo giềng chủ cả,
Phái đoàn giai đoạn sự hoằng khai.

HỰU

Hoằng khai độ chúng cả nhơn sanh,
Đem chỗ phát nguyên sự tán thành;
Chỉ nẻo chủ trương trau với bạn,
Ngõ đường ý chỉ sử hùng anh.
Ai ôi! Học lấy gương xưa để,

31

Bày tỏ làm nên tiến lẹ nhanh;
Cố gắng bước đường theo dấu thỏ,
Chạnh lòng khổ hải tiếng nêu danh.

HỰU
Nêu danh bảng sử các hiền ôi!
Hộ độ Thiên nhiên phục phản hồi;
Cố gắng chẳng sờn cơn khói lửa,
Làm đề mật thiết đặng nên ngôi.
Bước đường ngắn ngủi nào lơ lãng,
Chỉ nẻo tường thông dựng khúc nôi;
Xiết thảm chạnh lòng thêm tủi tủi,
Dường như khóc hận chẳng ngui ngui.
Cười. . . cười. . . Chư hiền lãm thông vừa qua đoạn thi bí
yếu, tùy theo trường hợp tinh thần cấp đẳng mỗi hiền. Lão đưa
ra đời tân tao biết bao thống khổ, cả nhơn sanh chiu chít trong
bải tha ma, mùi chung đỉnh như thể lưới câu, phòng khi các
hiền không phòng ngừa phải mán lấy; Lão giáo thuyết hãy tìm
sâu lý chánh.

PHÚ

Đời dường thể biết bao tấn tuồng thãm chạnh,
Lối vi huyền lố ánh phô trương;
Đừng ngơ ngẩn nhiểu nhương thế thái,
Phải chí hướng tâm đồng mật trải.
Nhìn dường như tứ hải hưng vong,
Ta quyết chí hựu hộ kiến thiết đạo đồng;
Đem đạo đức để đề phòng cho bạn,
Kẻ tri âm phải tường cho hãn.
Tiếng hậu trung vẻ dạng khuếch trương,
Chỉ thông qua kiểu mẩu tỏ tường;
Các Thánh Thất níu nương, nương dựa,
Bảo chung nhau tầm đường hầu sửa chữa.
Lấy phương châm thường bữa giải bệnh trầm kha,
Lấy tinh thần quí trọng Trời Cha;

32

Mùi chung đỉnh đường ngựa qua, thấp thoáng,
Sống dương thế tấm lòng chán nãn.
Người quân tử phải khắc bảng đề danh,
Nhiệm vụ ta chí quyết lập thành;
Đem giáo lý để dành phòng sửa chữa,
Kêu lữ khách lấy kháo chìa mở cửa.
Đồ quí kia thường bữa sẵn chờ,
Ai ôi! Tài đức hãy lấn đua;

Mau kíp kíp lọc lừa, tay lãnh đạo thừa ưa thỏa thích,
Nguyền chí hướng đồng lòng giải thích.
Tìm lối đi mục đích chỉ đàng,
Kề tai đây, ớ hỡi hùng trang;
Kìa gái liệt Hồng Bàng ta trước,
Đem giải phóng nhơn sanh chiến lược.
Lấy Đại Đồng hưởng phước gội nhuần,
Lão nhắc đến dường thể rưng rưng;
Lòng tê tái xem chừng hiền đệ,
Nhắc đến đó lan tràn giọt lệ.
Mạch sầu đây tựa để cho ai,
Đêm canh tàn thúc nhặc hoằng khai;
Trang Hướng Đạo kề vai gánh vác,
Tiền Trung Hậu cột rường đở nưng phát đạt.
Dầu hưng vong hoạt bát xem chừng,
Giờ hôm nay Lão đem đạo đức đã thừa vưng;

Hầu mô tả lẩy lừng chí cả.
Lão ban ân vấn đề tua tỏa,
Cội tùng kia đôi ngả chưng chong;
Chẳng níu nương cây nhỏ hiệp đồng,
Lão sợ e rồi đây sẽ bị luồng giông xiêu đổ.
Lão thậm hỏi, chư hiền hiểu nhớ,
Đồng như nhau tạo gỡ mối vò tơ;
Ai chí hướng bao giờ tai mắt lấp ngơ,
Điềm nhiên tọa thị để xem cuộc cờ như thế.

33

Hỡi chư hiền, phải toan đừng để trể,
Xem nhơn sanh dường thể bao đành;
Sống làm sao còn để tượng trưng bảng tạc bia danh,
Người tiền bối chẳng đành ngơ đặng.
Biết bao nhiêu thế sự lầm lủi vào trong vòng cay đắng,

Ngày hôm nay gặp đặng kỳ ba;
Mau bươn chơn kẻo trể đạo nhà,

Lão đặc ân, cả Tiền Trung Hậu hãy suy xa lý chánh.
Lão giáo thuyết, đem phương nội ứng trợ lẫn với tinh thần

truyền phô Đạo chánh.

Mỗi hiền nên sáng kiến để vớt sanh linh trong cảnh diệt vong,
Chống chiếc thuyền từ ra vớt toàn linh đang lặn hụp nơi chốn

nguy vong;

Tay lãnh đạo phải vun trồng để thế Thiên hành hóa. . . .
Nầy chư hiền ôi! Phải đem hết chí hướng Đại Đồng ra bảo vệ
cho nhơn sanh là công đầy quả đủ. Chờ đến ngày đại đồng phái

đoán, Thiên Nhiên sẽ noi địa vị mà đặc ân.
Lão hằng nhắc, các phương châm tương ứng mỗi vai
phần của chư hiền đều có một lằng điển thanh thanh kết với Ơn
Trên để thọ bẩm mối chơn truyền đặng truyền bá cả nhơn sanh
hạnh hưởng. Là công quả đủ đầy hầu chờ ngày Đại Đồng phán
đoán.
Phải gia công khó nhọc mới tầm được lằng điển thanh
thanh ban bố, tùy theo phẩm công của mỗi hiền. Mỗi hiền phải
sáng kiến khảo dượt phân minh hai lằng điển; Một lằng điển
linh quang, một lằng điển hậu thiên nó lẫn lộn, tùy theo khẩu
thuyết tâm ý của mỗi hiền. Lằng điển vô vi phải lần lượt qua
nẻo hy thần, còn lằng điển thanh thanh của linh quang là lằng
điển của chư hiền tự nhiên tạo lập.
Từ đạo đời, những thiên tư giao phó của Đức Từ Lành
Cha cả ban bố là điều mầu vi. Cơ tâm của mỗi hiền, để ngày kia
sẽ rõ đôi phần trọng yếu phân minh, là phương nội phân Thánh
chọn phàm, hiểu tiền duyên căn vị.

34

Vậy Lão hằng nhắc, hiền nên kiến trúc thêm một khoản
thời gian coi có tuyệt đối với khẩu khuyết tâm truyền chăng?
Lão thường tiến gọi cả trong lằng đạo, bước lên một nấc
thang tối thượng thừa; biết bao nhiêu cơ thử thách, là để nưng
đở tinh thần lên phẩm cấp, là bài học đích đáng hằng ngày trải
sang. “Đạo cao nhứt xích ma cao nhứt trượng” là lẽ cố nhiên,
miễn tấm lòng của chư hiền lập trường cố gắng; khi trở đương
mặt luật, trong giai đoạn chạm lòng được hối hận bình tỉnh kiến
trúc một phần với vô vi tuyệt đối.
Phân minh giai đoạn về lý thuyết thì điều kiện nơi nào,
tùy theo tấm lòng của hiền rủi dong trong bước đường. Thì bổn
phận hiền từng trải, ruồng chỗ chông gai mà lần lượt chỉ đem
lằng hướng đạo tiến hóa thêm lên. Là công vĩ đại, đáng bực
trang quân tử nào sợ cơn nguy vong.
Tấm lòng của chư hiền chí dõng phô trương kiến trúc
mưu cầu, đoạt lấy khẩu hiệu của Thiên Nhiên, chớ luật Hóa
Công chẳng trao cho ai cả đó chư hiền.
Hãy dẫn bước lên con đường thiện mỹ. Nắm tay nhau
chấp chưởng thi hành trong nhiệm vụ, tương ứng tương giao
hựu hộ trong khi giai đoạn của mỗi hiền gánh vác. Đó là một
phần hữu sự. Thế kỷ vừa qua 28 niên, biết bao nhiêu trang lãnh
đạo vì Thầy vì Đạo, trong khuôn khổ ngày tháng bước sang,
ngày tương lai tái diễn là ngày phụng kỳ.
Chư hiền có biết chữ “kỳ” là nghĩa chi chăng?
Vậy chư hiền cũng lãm tường đôi đoạn chẳng phân ly là
cơ trọng yếu.
Thời gian Từ Lành ân xá cho mỗi hiền, các cấp phẩm chí
hướng lần lượt giai đoạn nào cũng đều cho mỗi hiền học lấy,
gìn giữ cẩn thận với nhau trong bước đường ngắn.
Đạo có khi thạnh lúc suy là lẽ thường, thì mỗi sự do
Thiên sở định.
Lão thường nhắc, đạo đức đang phát triển trên con
đường tiến hóa sao trở đương thối bước? Vậy mỗi hiền phải

35

biết, Đức Từ Lành sẽ hựu hộ dìu dẫn từ lớp hạ chí đến lớp quý
trọng. Rồi Từ Lành sẽ giao phó tự tập. Dè đâu Đức Từ Lành chỉ
bảo lại ngạc nhiên, ngưng trệ. Tại vì mỗi hiền không chủ ý thêm
lên mà họa theo trong họa đồ Đức Thiên Nhiên lại đành xa
Thầy bỏ Đạo. Đó là phần hại cho cả ( ). Nên thi hành phận
sự cho hoàn toàn.
Lão rất hân hạnh, chư đệ được đồng cả nắm tay vào lo
phận sự đạt kết quả châu đáo vào địa vị vô vi. Nên thật hành
trọn vẹn.
Lão truyền bá các nơi xã giao, siết chặt tinh thần đồng
bạn. Đừng rời rạt chia phui e khó gặp bước đường, trường thi
đại đồng phán đoán.
Còn về phần giai đoạn của Ngọc Lân nên tùy cơ tiến
triển trong nhiệm vụ cho châu đáo để chờ Thánh lịnh Ơn Trên
sẽ cho hình thức “Bửu Sơn”.
Còn nơi Châu Minh Tòa Thánh Trung Gian, Lão khuyên
mỗi hiền nên phụng sự tròn vẹn. Đừng vì phong trào mà rời rạt
tinh thần, e luật tòa Tam Giáo sẽ phân minh. Đó là phương nội
trọng yếu, mỗi hiền nên lo. Đàn tới Lão sẽ chuyển thêm nhơn
tài chấp chưởng với Tử Đồng hầu giúp cơ quan cho mau tiến
triển.
Huệ Đăng nên cố gắng sửa đương cho châu đáo đó là
hành vi của hiền.
Còn bổn phận của Hương với Thiện Chơn, ban Hiệp Thiên
Đài Nữ, nhị thập tam sẽ chấp chưởng đến Long Hoàng lập đàn
cơ Ơn Trên dạy việc.
Còn Huệ Phong được đáo lai Bàu Sen chờ Ơn Trên dạy,
sẽ lãnh phận sự.
Luôn dịp đây Lão ân xá cho các vong nhân hối hận lai
đàn một đôi vị nhắc nhở. Còn một phần vì còn trọng trược, lằn
điển không nhiều, nên khó nhập đàn.

36

Lê Văn Vĩ, Cao Văn Bình, Trần Văn Trụ, Nguyễn
Văn Bảo, Phạm Văn Thanh, Nguyễn Văn Trực, Nguyễn
Văn Long được ân xá.
Vậy mỗi hiền nên lo tròn vẹn rồi sẽ đọc bài tiếp điển nhè
nhẹ. Có chơn vong Lão cho nhập đàn.
THI

Sắp bày phận sự khá hành xong,
Chức sắc Thiên phong chí một lòng;
Gát bút rạnh đề lời phưởng phất,
Ban ân hiền đệ được tường thông.
Lão ban ân chư hiền, cả chức sắc lưỡng ban. Lão kiếu.
Thăng.

TIẾP CHƠN VONG:

THI
Tư lập căn tu tá nhập đàn,
Le minh thời sự diễn phô trang;
Văn bài sơ lược phân đàn nội,
Vĩ đáo phân qua lụy đổ tràng.
Vĩ cúi nhờ Đức Từ Lành, Tòa Tam Giáo, chư Phật
Thánh Tiên ân xá. Vĩ được lai đàn. Chào tất cả hiền huynh, hiền đệ
đạo tâm.
Ngày hôm nay Vĩ nhờ tiền duyên trước có căn tu nên
được nhập đàn nhằm thời ân xá. Đức Từ Lành cho Vĩ phân qua.
Chư hiền huynh hiền đệ nên hựu hộ cho lằn điển Vĩ còn yếu
ớt.

THI

Nhờ bởi căn tu được tạo thành,
Phân trần tự sự lắm tường vân;
Biết ai đề bút trao lưu lại,
Nhắc nhở đệ huynh một một phần.
Tôi có mấy lời hầu chúc chư đệ huynh khá tỏ khúc nôi
cho gia đạo của tôi dường như bặt bặt.

37

Hương anh ôi! Em lìa trần thời gian quá vãng. Tình anh
em như thể tay chơn. Giềng mối đạo anh khá lo bồi bổ cho
nhau.
Em được thoát ly là nhờ căn tu kiếp trước nên Ơn Trên
cho nhập đàn để tỏ cho anh tường hiểu khúc nôi.
Có Đạo huynh tái điển, chào chư hiền huynh hiền đệ.
Thăng
Tiếp Điển:

THI

Tư lập ngày nay được đắc thành,
Cao minh ân xá để nêu danh;
Văn vừa phô diễn còn sơ sót,
Bình tỉnh phân qua lụy đượm rành.
Bình phụng thỉnh Đức Từ Lành. Tòa Tam Giáo ân ban
cho Bình nhập đàn, phân qua cho chư hiền huynh hiền hữu, cả
đạo tâm trong khi Bình mạng phép của Đạo.
Vì Bình ước mong lai vãn. Ngày hôm nay được ân xá, ban bố
cho Bình tả cơ phân qua đôi đoạn đem lý thuyết tỏ bày cho chư
hiền huynh hiền hữu.
Bình khuyên tất cả chư hiền huynh hiền hữu nên kiến trúc hiệp
đoàn đạo đức. Bình tỏ khúc nôi vừa qua còn lằn điển yếu ớt nên
khó phân việc gia đình.
Này Thị Hai! Em cũng nên khá nhớ tường trong giai
đoạn vừa qua. Niềm phu thê nên cố gắng. Cách biệt đã xa vời
nào nghe đặng. Ngày hôm nay, anh được tá trần chỉ phân giai
đoạn cho em. Nên cần hiểu bước đường đạo đức và mấy con
đồng thi hành.
Bình khó tỏ lâu.
Còn mấy hiền vong kia còn trọng trược, lằn điển chưa
thuần, khó nhập đàn kỳ ân xá. Rồi đây lần lượt sẽ lai đàn.
Vậy khó tỏ lâu, điển yếu. Bình chào. Thăng.32. NGÀI TRẦN KIM THÌN lai cơ

38

33. NGÀI CAO VĂN DU lai cơ

34. HỒ NGỌC BÍNH đạo hiệu HUỆ CHƠN lai cơ34.1 ĐỨC DI LẠC THIÊN TÔN ban ơn.
BAN CƠ CHÁNH ĐIỆN
Đàn Hợi Thời ngày 16 tháng 7 – ĐĐ28 Quí Tỵ
Nhằm 24 tháng 8 năm 1953

Pháp đàn : Phối Sư Huệ Đức
Chứng đàn : Chưởng Pháp Thiện Pháp
: Chánh Phối Sư Táng Môn Tinh

Chơn đồng : Tuế Tinh Tử
Điển văn : Bạch Sắc, Trương Minh Trạch

THI

Huỳnh đạo lộ bày khắp thế gian,
Đức lành lo lập buổi đời tàn;
Đe tâm trau sửa gầy phong hóa,
Giáng điển Đồng Đăng sắc Phụ Hoàng.
Lão Đế Quân chào chư phận sự đàn trung đẳng đẳng, giờ
nay lão Đế Quân giáng đàn để chỉnh lập các ban cơ.
Vậy chư phận sự bộ phận Hiệp Thiên Đài phân ban
chung quanh Chánh Điện, nên hiểu chớ đừng lầm, phải tả hữu
lưỡng ban tiền Hộ Pháp, chư hiền khá thành tâm tiếp lịnh Lão
kiếu./.
Tiếp Lịnh:

THI

Di (Vi) diệu huyền linh phổ hóa truyền,
Lặc truyền máy nhiệm khắp nguơn duyên;
Thiên tai thảm họa đồng tiêu tán,
Tôn trọng Phật Trời vạn sự yên.
Lão Phật Tôn chào mừng các môn sanh đẳng đẳng, Phật
Tôn giờ nay lâm trần vì lòng cảm xúc nhơn loại trong thời kỳ
tam tai bách họa.

39

Này các môn sanh ôi! Cuối thế kỷ 20 trên lằng sóng
nhấp nhô của duy vật lan tràn làm cho cả nhân gian phải chịu
trong vòng thảm trạng, ấy cũng bởi do luật tuần huờn chuyển
biến.
Nhưng dù sau đi nữa các môn sanh cứ mãi tưởng tượng
đến đức Từ Lành là nguồn hóa tạo của nhơn gian, họa là các
môn sanh thoát qua những cảnh lửa lòng tràn ngập hay là cảnh
Phong Tốn Thủy Lâm.
Nay nguồn Đại Đạo đã bày khai khắp chốn, từ thành thị
dĩ chí thôn quê cùng cuối, nhờ lòng tín ngưỡng của toàn sanh.
Nên chi các Đấng Thiêng Liêng cảm xúc lòng lân mẩn ái tha
mới hội quần Tiên chuyển kỳ đại xá, hầu có chỉ truyền cho cả
nhân sanh lánh vòng cương tõa, tránh chốn phồn hoa, tầm nơi
thanh nhàn cửa Đạo mới có thể đặng an nhàn. Đó cũng là nhờ
ân tái tạo trong thời kỳ mạt pháp.
Nay CHƠN GIÁC ĐỒNG ĐĂNG ĐẠI HỘI thiết lập
trai đàn cầu siêu bạt độ Tam Nhựt Đàn Đại Lễ. Đó là thiêng
liêng muốn đem một nguồn tươi sáng cho cả thôn ấp lân
hương được tưởng đến nguồn đạo đức, giữa lúc thế kỷ mạt
đời mà hồi tỉnh tầm tu cho kíp.
Hai nữa Đồng Đăng Đại Hội để siêu độ cho các vong
linh dập dồn muôn trùng chất ngất, được nghe tiếng chuông
câu kệ mà phục hồi tánh thiện, tầm tu trên con đường thuần
lương.
Ba là muốn cho các môn sanh cả Tiền Trung Hậu được
đứng vững trên trường kỳ đạo đức để mạnh tiến thêm lên
mà lo nguồn Đạo.
Tóm lại là Chơn Giác Đồng Đăng Đại Hội gồm cả sự ái
tha của các Đấng Thiêng Liêng để lập kỳ đại xá cùng đem một
đức tin dũng cảm cho các môn sanh vững bước trên con đường
dài xa thẳm.
Nhưng một khi đại hội vừa sắp bế mạc, thì phận sự của
môn sanh cần nhớ lại khoảng đời tàn tạ mà roi dấu những tiếng

40

văng vẳng của Thiêng Liêng giục thúc trong đêm lụn canh tàn.
Ay cũng là một phương mà các môn sanh hồi tỉnh để bước đến
trên con đường thượng từng của vũ trụ, là cảnh cũ ngàn xưa.

BÀI

Trung Nguơn lập kỳ khai Chơn Giác,
Độ nhơn loài rãi rác khắp nơi;
Nào là thảm họa tơi bời,
Đao binh nịch thủy giữa trời ai bi.
Đem nguồn đạo mầu vi ban bố,
Lấy lực hành hưng tỏ đức tin;
Làm cho đời đặng hồi minh,
Chạnh nhìn cửa Đạo Huỳnh Đình lo tu.
Đời biến chuyển trăng thu mờ dạng,
Cảnh thảm sầu lai láng chịu chung;
Biết thân tua khá tạm dùng,
Muối dưa qua buổi thung dung họa đời.
Các môn sanh nghe lời Phật dạy,
Kỳ Trung Nguơn vạn tải phước nhuần;
Tỉnh tâm mau khá khâm tuân,
Trở về lẽ phải thừa vưng mạng Trời.
Nguồn Bích Thủy xa khơi cuộn bước,
Gió thổi lai muôn chước sóng xao;
Dường như đời đã ủ xào,
Tan thương tận diệt sớm mau tỉnh hồn.
Hỡi chúng sanh Phật Tôn chỉ phán,
Dù lao thân cố rán cho nên;
Đường dài cần bước siêng bền,
Qua truông nhờ có sửa nên thế tàn.
Nguồn đạo đức thênh thang khêu gợi,
Cả thế gian áo lới chưa rồi;
Thảm đời oằn oại hỡi ôi,
Sớm nên hồi tỉnh đắp bồi Đài Cao.
Nguồn hạnh phúc gồm bao đức tánh,

41

Nẽo vinh quang là cảnh trường miên;
Đừng ham vật dục khiên triền,
Phách tiêu hồn tán huỳnh tuyền đọa sâu.
Nên hiểu rõ đời dâu bóng xế,
Mà lãm tường ghi để vào trong;
Chữ tu cố gắng bền lòng,
Danh thành nhờ có kim nên sắt mài.
Đừng mua chuộng trần ai danh lợi,
Hay mê theo thời đại văn minh;
Làm cho lặn hụp linh đinh,
Biết bao đời đặng danh thinh đó là.
Đang thời buổi tha ma thảm khốc,
Đời khá nên chịu nhọc tầm tòi;
Lo cho vẹn vẽ mỗi nơi,
Dung hòa sanh chúng thửa lời Phật răn.
Giữ cho vẹn siêng năng cần học,
Sớm chiều trưa nhánh nhóc tủa chồi;
Vun phân trọng giữ cây cồi,
Đợi ngày nhuận thắm đời ôi phỉ nguyền.
Nay Chơn Giác tuyên truyền giáo lý,
Cả chúng sanh suy nghĩ ra sao?
Đức tin giữ lấy dồi dào,
Chung tay nương níu thấp cao đắp bồi.
Hữu hạnh bấy khúc nôi đạo lý,
May thay là chánh kỷ độ đời;
Có thân đừng trọng thân thời,
Tưởng chung một loại là đời Thuấn Nghiêu.
Phật nay chấm danh nêu cho thế,
Cả thôn hương thảm lệ canh thâu;
Phước lành thiẹn chưởng bái chầu,
Tam Thanh Bửu Điện chực hầu lo tu.
Võ Văn Nga khá âu nhớ lại,
Bước qua rồi điên bái lắm nghe;

42

Nhờ trên Phật độ Trời che,
Ngày nay an đặng rán xe đạo mầu.
Võ Văn Nơi cũng âu ghi nhớ,
Dù đạo đời một thuở đó thôi;
Đừng vì vật chất buông trôi,
Rồi ra lở dở đời ôi khổ đời.
Trần Văn Ngài theo lời Phật dạy,
Nghe điểm tên tua phải bái quì;
Một lòng trọng tưởng huyền vi,
Chung lo hộ quốc đừng vì thế gian.
Đoàn Văn Tánh khá an đường đạo,
Biết tỉnh tâm mộng ảo đây mà;
Giúp đời lo đạo tai qua,
Nên ghi nhớ lại ánh tà vội trưa.
Nguyễn Văn Yêm thừa ưa mùi đạo,
Nhớ chăng là lời giáo khi xưa;
Bước mau cho kịp muối dưa,
Hưởng nhờ hồng huệ sớm trưa an nhàn.
Lương Văn Hưng đời Thang Hạng Thác,
Dù tài ba khó đạt máy Trời;
Khá tua ghi nhớ đây lời,
Cứu đời lo đạo an nơi nghiệp nhà.
Đây lời để bàn qua đạo sĩ,
Tam Nhựt Đàn chăm chỉ gắng lo;
Nay đây ban thưởng công cho,
Gội nhuần hồng huệ tròn pho an bường.
Hy đạo lý phô trương độ chúng,
Dầu lao tâm cung phụng cho tròn;
Biết đời có một món ngon,
Là nguồn đạo đức sắt son miệt mài.
Tân bươn bước Cao Đài hà hải,
Nơi Tam Thanh lo phải chỉ chăm;
Trong ngoài trau sửa khổ tâm,

43

Trở nên nẽo chánh ca ngâm sớm chiều.
Sĩ nay đà danh nêu muôn thuở,
Kỳ hội này sáng rở như trăng;
Quả công vững bước lên đàng,
Cứu đời cho khỏi lầm than mới tài.
Hơn thấy đó đường dài còn bước,
Kỳ công lo mưu chước quá dày;
Nay đây ân thưởng biên bài,
Sau ngày hạnh phúc Như Lai bái chầu.
Vàng đạo lý sòng nâu gắn bó,
Trường quả công là ngõ đường về;
Từ đây giữ lấy chớ xê,
Lập trường công quả mọi bề lo toan.
Hóa xa thẳm hành tàng Thiên Đạo,
Chữ quả công là tạo ngôi vàng;
Vững lòng sau đặng thân an,
Trường kỳ lo Đạo cải trang nam tài.
Trì tâm chí đừng phai rán bước,
Lập quả công lần lượt nấc thang;
Quản gì đời đạo lo toan,
Giữ lòng sớm tối vẹn toàn gắng ghi.
Thơ thấy đó trường thi vừa mở,
Rán bước bươn nưng đỡ nẽo lành;
Qui về một mối lo hành,
Bảng danh có sẵn Tam Thanh lo phần.
Mùi cố gắng tương thân đạo đức,
Buổi điêu nguy gắng sức trụ trì;
Trước là tránh đặng khổ nguy,
Sau lo lập vị tô kỳ quả công.
Trong cố gắng vẹn lòng lo đạo,
Sớm chiều trưa vẹn thảo mới tài;
Dù rằng cảnh khổ lá lay,
Bước bươn nắm giữ hằng ngày phận tu.

44
Thanh đạo lý u du từ thử,
Nên nghiệm suy nếm chữ đạo mầu;
Gắng công vẹn giữ sồng nâu,
Qua thời biến vận mới hầu hưởng vui.
Chánh đạo lý ngọt bùi trọng giữ,
Kỳ hội khai tuyển cử anh tài;
Khá tua bươn bước đường dài,
Lo tròn sau đặng hưởng ngày lạc quan.
Giao đạo lý trên đàng lập vị,
Phải nghĩ suy tận tụy sớm chiều;
Lo cho bảng đặng còn nêu,
Tứ thời kiên cố độ điều thế gian.
Huệ Đức rõ trên đàng xa thẳm,
Phận sự hành như gấm thêu hoa;
Muốn nên đạo đức đồn xa,
Cố công trì chí lo mà cứu nhơn.
Huỳnh Đức nay tuần huờn dĩ định,
Hướng đạo lo trù tính đêm ngày;
Tìm phương thích ứng dở hay,
Ban bày khắp chốn Cao Đài sửa trang.
Kiến Tâm lo đêm ngày giữ đạo,
Chữ quả công tần tảo há nài;
Xa gần lượm lặt đừng phai,
Sau ngày danh rạng Cao Đài danh thơm.
Kien Minh lo ôn tồn nẻo chánh,
Bảng vàng nêu trên cảnh tàng thơ;
Bước bươn giữ vẹn đàn cơ,
Độ đời qua khỏi mộng mờ minh quang.
Hải Vương Tinh tua an giữ dạ,
Trường quả công bươn bả đến nơi;
Công thành sau phản hồi sơ,
Vui câu Tứ Thánh trong giờ tác Tiên.
Chơn Tâm lo vẹn tuyền sau trước,

45

Chí tâm trung lần bước đến nơi;
Lập công cho đủ đó thời,
Danh thinh muôn thuở thế thôi còn truyền.
Tính lo đạo danh thinh sau trước,
Kỳ tài lo bươn bước mới mầu;
Trường kỳ công quả lo âu,
Đạo thành sau hưởng nhiệm mầu lãm thông.
Dưỡng thấy đó tận lòng qua buổi,
Gắng tô bồi liên chuổi chung xâu;
Muốn không ngàn thuở muôn sầu,
Thì lo cho vẹn sồng nâu trọng gìn.
Khoa thấy đó tường in máy nhiệm,
Chữ quả công mau chiếm lãnh phần;
Đời tàn bọt bóng phù vân,
Đạo là trường cữu muôn phần ca dao.
Thanh Sơn nhớ trước sau, sau trước,
Quảng độ đời linh dược bố ban;
Sao cho vẹn vẽ đoan trang,
Nẽo lành cố gắng lần thang đến cùng.
Vân Quang lo nấu nung gan tấc,
Sự độ đời nhơn vật chung hòa;
Biết đời biết đạo có ta,
Thì nên cố gắng mới là đáng danh.
Mặc Khách lo tâm thành chí kỉnh,
Sự ban truyền tùng thính hành vi;
Tưởng trên có Đấng Tam Kỳ,
Thì nên trọng phận sá gì nhọc lao.
Thiên Khôi Tinh tương rau mỗi buổi,
Chữ đạo nhơn niệm chuổi cho bền;
Cứu đời cho đặng đời nên,
Quả đầy công đậm tuổi tên còn dài.
Phấn thấy đó không phai đạo đức,
Sự cứu đời uất ức cần lo;

46

Làm sao cho vẹn Tiên trò,
Gánh gồng giúp đạo nên cho mới tài.
Ngọc cố gắng đường ngay roi dấu,
Giờ phút nay bôn tẩu kíp hành;
Độ đời công quả tiến nhanh,
Nương chìu qua buổi sớm sanh toại nguyền.
Giờ nay Phật Tôn giáng đàn chứng lễ ân xá oan hồn toàn
cả châu lưu trong hang cùng đường xa thẳm được đắc thành
chánh quả mà tầm tu trên đường thiên lý vô vi.
Vậy Phật Tôn ân xá các vong linh đáo lai, đàn nội phận
sự cho nghiêm chỉnh, Phật Tôn ban ân lành cho các môn sanh.
Phật Tôn thăng.
Tiếp Điển:

THI

Trần khổ đeo đai nổi chín chiều,
Kim châm dạ ngọc thế còn nêu;
Thìn lòng gắn bó trên trường chiến,
Nhập tỏ vợ con lúc buổi chiều.
Tôi chào quí vị Thiên sắc cảm phiền cho tôi đôi phút, để
tôi tập làm thi bài.

BÀI
Nhìn gia thế lòng anh lụy đổ,
Xem hiền thê cực khổ trăm bề;
Sớm chiều bốn buổi tái tê,
Nhớ nhung những lúc xưa thề có nhau.
Lầu em ôi! Lời châu anh nhắn,
Sự gia đình mặn đắng phần em;
Khuyên em ghi nhớ xét xem,
Trọng gìn đạo nghĩa chớ lem Đạo mầu.
Cùng nuôi dưỡng lo âu con trẻ,
Đầm, Chơn, Tươi, Năm, Lẹ tùy cơ;
Thế anh nuôi dưỡng măng mơ,
Để khi ương yếu cậy nhờ có con.

47

Anh vì số non sông ước định,
Nên cam đành nay dính nạn tai;
Đôi lời ghi giữ chớ phai,
Nhờ kỳ đại xá anh nay lai đàn.
Tôi phiền quí vị Thiên phong chức sắc tôi xin kiếu./.
Tiếp Điển:
Tôi là Cao Văn Du, con của tôi là Văn. Vậy tôi có đôi
lời nhắn với phụ thân tôi, vì sự yêu đương thầm tưỡng, để lo an
dưỡng cho qua cơn biến chuyển sắp kề.
Hai nữa, con xin cha để một chút tinh thần bảo dưỡng
một trẻ cháu thơ còn khờ dại là Văn. Con đây lấy làm cảm xúc
với cảnh gia đình bẩn chật, nỗi cha cùng con trên đường dương
thế.
Vậy tôi xin gởi chút con cho phụ thân khi ương yếu có
cháu ông qua buổi. Kiếu./.
Tiếp Điển:

THI

Ho hải sơn xuyên khắp dạo cùng,
Ngọc còn giá tốt buổi lâm chung;
Bính nay nhờ phúc trong trường đạo;
Giáng sắc Phụ Hoàng nhắn bạn chung.
Tôi là Hồ Ngọc Bính đạo hiệu Huệ Chơn. Tôi nay nhờ
ân Từ Phụ chan rưới được thong thả cảnh bồ đoàn sớm chiều
hứng thú, nay nghe văng vẳng tiếng chuông phảng phất du
dương trong kỳ Đại Hội Chơn Giác Đồng Đăng nên lâm đàn
chuyện vãng cùng anh chị em. Thôi tôi xin kiếu./.35. ĐỨC THIÊN LỘC CHƠN THẦN LAI CƠ
Thánh tịnh Thiên Trước, 15.2.Quí Sửu.1973 2

Thi :

2 Thánh tịnh Thiên Trước, Thánh ngôn các Vong Linh, tr.29. 2000.

48

Cúi lạy TỪ THIÊN điểm phước lành,
Nguyện cầu DIÊU MẪU hóa tam thanh;
Phục hườn chơn định Thần Tiên hiện,
Truyền rải điển quang giả thị hành.
Thi :
BÙI ngùi xúc động nhớ đài gia,
MINH trí định tâm bớt vọng già;
CHÂU ngọc còn mờ không trau chuốt,
LAI đàn tợ thể khúc hoàn ca.
Thi :
ĐẮC vị huyền chơn rỡ rỡ ràng,
CHƠN THẦN đáo thế bạn trần gian;
Cao minh Thầy rải huyền linh chiếu,
THIÊN LỘC CHƠN THẦN được vẹn ban.

Thi :
Mừng tất đàn nay đã nguyện cầu,
Cảm phiền tự tọa được đôi câu;
Chạnh lòng thương trẻ còn nơi thế,
Bao kiếp quanh năm tựu đáo đầu.
Chơn hồn BÙI MINH CHÂU đắc vị THIÊN LỘC
CHƠN THẦN. Vậy tôi chào mừng tất cả! Phụ thân mừng con
hiếu tử! Con Thiên Tước trước đàn nghe cha vài hàng phân tả.
Con ơi! Thời gian đã qua, lòng già chưa yên tịnh vì số
luật nặng đè, vì tâm không thể nào diệt đi nổi tự oan gia ràng
buộc. Hôm nay tình phụ tử gặp lại nhau đây cũng nhờ phước
đức tu mi, cũng nhờ lòng con thành kính Đấng Cha Trời mà lập
những gì công đức. Còn nhiều con sao vắng mặt?
HAI! Hình dạng đâu rồi? Tình bao thuở cha con xa lìa,
nay gặp gở cho thỏa nguyền đôi phút. Kìa là nhơn tức 3 , nọ là
các nội ngoại tôn, hãy đến đây nghe lời ông phân cạn đôi hàng.

3 nhơn tức = con .dâu.

49

Nhơn tức HẰNG! Con thơ từ đây cố nhanh lên, đừng bê
trể kỳ công, hầu sau này đoạt nhiều ân huệ đó con hiền! Các
con phải hòa hiệp lẫn nhau.
Này con NGỌC HOÀNH! Con ở phương nào, con
không về đây gặp cha tỏ tình với nổi niềm con đã ước mơ, với
tâm hồn lạnh nhạt khi cha phải rào rạc xác thể, phải lạnh nhạt
tâm hồn khi cha thoát xác. Đâu là thể xác còn oằn oại kia, nghĩ
đến linh hồn còn bao điều tội lỗi.
Hởi con KIM KY hi ếu tử! Cha rất chua xót ngậm ngùi
khi nhớ lại tình con còn ở trần gian với bao điều tội lỗi mà con
gánh hẳn từ lâu. Nhưng hôm nay đức độ cao cả đã diệt đi phần
mờ ảo. Cha vui sướng biết bao! Con hiếu tử ơi! Cha rất thương
tình con hiếu tử, nhưng lạnh lùng số mạng người đã hoàn lai
kiếp khác. Cha tưởng rằng kiếp này hết sức dầu dãi, nhưng nhờ
ân đức các con mà cha được danh Thần vị. Cha toại nguyện lắm
rồi các con hỡi!
THIÊN TƯỚC con ơi! con có biết không? Cơ Quan
hành đạo là một sự tối trọng, tối đại, mà con còn phải tiếp vào
thì công đức kia làm thế nào cửu huyền thất tổ khỏi siêu rổi
phải không con? Trời cao tuy xa xôi lồng lộng, lưới trời tuy
rộng, tuy thưa, nhưng không thể một cá nhân nào lọt vòng lưới
thưa rộng đó được đâu con!

Bài:

Lòng đau xót để đôi câu,
Cho con cùng cháu nguyện cầu hôm nay.
Con ơi! Tình ấy xa dài,
Đợi giờ, đợi phút, lòng ai vui nhiều.
Thâm giao con tưởng những điều,
Không cầu bi lụy mầu siêu con à!
Vong hồn cha vẫn xót xa,
Bởi vì nghiệp lực ngày qua sâu dày.
Thân sanh đày đọa là đây,
Thoát rồi là kiếp đầu thai phương nào.

50
Đức ân kịp trả về sau,
Nếu mà không kịp thì đau đớn nhiều.
Con ơi, Thiên Tước mọi điều,
Tình này cha dạy con yếu mến rày.
Cha còn lạnh nhạt chua cay,
Nhớ khi ở thế vọng dài tư lương.
Ngày cha sắp sửa lên đường,
Mừng ba, tháng sáu đoạn trường gia tông.
Đệ huynh tựu hội rất đông,
Nhưng khi đến đó nhìn trông, không còn
Hồn lìa khỏi xác rồi con,
Đoạn tình, cha phải vẫn còn ra đi.
Nội tôn, cháu Mến kịp kỳ,
Ông đây nhắc nhở sầu bi muôn ngàn.
Lòng già ông lại oán than,
Than vì cuộc thế đeo mang lắm điều.
Ngoại tôn, các cháu thương yêu,
Với lòng chua chát trăm chiều cháu ơi!
PHỔ ơi! Ông để đôi lời,
Cháu còn nhiều nổi lệ rơi cháu à!
Nơi đây kiên chí cao xa,
Thì là cháu sẽ lướt qua khảo nhồi.
Cháu Tuyền, cháu chớ hề lơi,
Cuộc đời dầu dãi, tình đời đắng cay.
Cháu ơi! Kiếp sống bao ngày,
Còn ân còn đức dậm dài nhiều hơn.
Cháu KHAI, ông trổi giọng đờn,
Thâm tình kêu gọi thiệt hơn đôi hàng.
Đã đành phận lở duyên tan,
Cũng vì một kiếp lớp màn đổi thay.
Cháu THÀNH, cuộc thế lâu dài,
Rồi đây mọi việc xa ngày sa chân.
Nơi đây vững bước keo sơn,

51

Thì là sẽ khỏi nhiều cơn khảo nhồi.
Cháu ơi! Còn chuyện lôi thôi,
Đừng vì những việc không rồi, rồi không.
Ôi, còn ĐÀO cháu xa trông,
Lạnh lùng ông gởi trong vòng thi thơ.
Cuộc đời như thể hồi mơ,
Đừng mơ, đừng mộng thời giờ, cháu ơi.!
Thôi thôi chỉ có vài lời,
Các con các cháu đừng rời tu mi.
Còn con nghĩa tế đâu thì?
Lời này cha cạn thơ thi khuyên trần.
Đau lòng nhắn gởi xa chân,
Con ơi! Giỏi khá phải cần nhanh lên.
Cuộc đời ân nghĩa đành quên,
Đạo mầu tiềm thức còn trên dưới nhiều.
Con hiền THƯỞNG thấy thương yêu,
Con thì vắng mặt, chít chiu trẻ khờ.
Đã đành rồi sẽ bơ vơ,
Nhưng rồi lo Đạo, hồn thơ con à.!
Con ơi! XEM phải điều hòa,
Tìm nhau biết động Tiên gia phương nào?
Con hiền THUẬN chớ hề nao,
Vì con còn phải gian lao cuộc đời.
Dầu cho cuộc thế xa vời,
Tình cha vẫn đậm mấy lời khuyên con.
Hỏi con dâu thảo đã còn,
Lòng con trước bệ héo von muôn phần.
Con ơi! CHANH khá ân cần,
Vì con xa vắng muôn phần đạo Cao.
Tưởng rằng giấc điệp phương nào,
Hay con chờ đợi gian lao cuộc đời?
Con ơi! PHẤN khá nhớ lời,
Nhớ rằng tâm pháp tuyệt vời mà thôi!

52
Thôi đây tạm biệt xa vời,
Về đàn đôi phút cạn lời cùng con.
Gắng tâm lo Đạo cho tròn,
Các con sẽ được vẹn toàn ngày mai.
Giã chung tất cà trước đài,
Giả con, giả cháu, Thần ngai cha về.

Thăng./.


36. ĐỨC HUỲNH CHƠN TIÊN lai cơ.
Thánh Tịnh Thiên Trước 26.5.Quí Sửu (26.6.1973)

Thi :

HUỲNH Đạo truyền khai lý diệu mầu,
CHƠN thừa sắc lịnh hiệp lo âu;
TIÊN ban kỳ hạ lo cơ Đạo,
GIÁNG dạy đôi câu bởi nguyện cầu.
Tiểu Tiên chào chung chức sắc lưỡng đài an tọa để Tiểu
Tiên chỉ dạy đôi lời.

Thi bài:

Giờ chánh giác đạo khai hoằng hóa,
Kỳ hạ ngươn đại xá pháp truyền;
Con hiền THÔNG LẠC cần chuyên,
Cha về báo trước điện tiền cho con.
Chớ lần lựa mỏi mòn nghe trẻ,
Con thơ ơi, mau lẹ tiến lên.
Tinh thần lo đạo móng nền,
MINH TINH con phải lập nên vai tuồng.
Con Hoàng ơi, phép khuôn cha dạy,
Pháp diệu huyền vạn đại làm nên,
Nhờ xưa lo đạo chí bền,

Nay cha NGUYỄN THỐNG tuổi tên bảng đề.
Con khá nhớ lời thề chánh điện,
Pháp nhiệm mầu tiến đến sáu câu;
Trải qua khó nhọc dãi dầu,

53

Kỳ ba con được chực chầu ngôi xưa.
Các hiền ơi! Lão thừa sắc lịnh,
Trợ giúp phần chấn chỉnh đồng loan;
Lão xin phép ĐỨC NGỌC HOÀNG,
Để về khuyên nhủ đôi hàng con thơ.
Còn các cháu hửng hờ lắm đấy,
Cháu MỰC kia chẳng thấy pháp quyền;
NHUNG ơi! Phải khá cần chuyên,
TRƯƠNG đà thọ lãnh bí truyền lập công.
CÚC nghe qua lời ông chỉ dạy,
Ngoại chỉ rành, chí phải sắt son;
Đừng cho lơi dạ mỏi mòn,
Cháu ơi, nghe rõ bút son ngoại đề.
Đây Lão chỉ lời phê chánh điện,
Chiếu lịnh truyền tìm kiếm pháp mầu;
Các hiền nghe rõ cao sâu,
Kỳ ba truyền bá ngũ châu tên đề.
Nước Việt Nam ân phê quốc đạo,
Tiểu Tiên thừa chánh giáo chỉ truyền;
Kỳ ba hội ngộ căn nguyên,
Các hiền phải rõ cao nhiên kỳ này.
Hội Long Hoa rồng mây thắng cảnh,
Rồng chực chầu bên cạnh phụng loan;
Thuyền từ đưa rước mỏi mòn,
Linh căn cố gắng lo tròn pháp môn.
Tiểu Tiên đã ôn tồn sắc chiếu,
Của Giáo Tông chỉ biểu lời ni;
Khai tâm rõ thấu huyền vi,
Để còn thọ lãnh nhiệm kỳ Long Hoa.
Rõ mối đạo bảo hòa cơ cuộc,
Cuộc thế trần lem luốc lắm hiền;
Quyền uy địa vị không yên,
Lợi danh cao tột vài niên đổ nhào.

54

Pháp bí truyền một màu vĩnh cửu,
Các hiền lo thành tựu pháp môn;
Để còn chuyển hóa sớm hôm,
Anh em hòa thuận bảo tồn linh đơn.
Đừng nghịch lẩn như cơn sóng bủa,
Khắp biển động lưới bủa chập chùng;
Rồi đây trổ mặt anh hùng,
Cọp, beo, sư tử hành hung dẩy tràn.
Dưới thời có cá ẩn tàng,
Cá sấu, cá mập nghinh ngang khắp cùng.
Còn trên có chim ưng bay liệng,
Khắp trần gian thành miếng mồi ngon;
Vinh hoa phú quí nào còn,
Công danh sự nghiệp mơ buồn thoáng qua.
Cả nhơn sanh khóc la đây đó,
Mà quên rằng phải có pháp quyền.
Rồi sau này lại trách phiền,
Vì không hiểu rõ căn nguyên tận tường.
Còn điển ký lo bươn pháp tịnh,
Để định tâm tịnh thính nghe hiền!
NGỌC THANH SẮC phải cần chuyên,
Cố công xây tạo chiếc thuyền độ dân.
Phần tu sĩ tinh thần công quả,
NGỌC THANH NHÀN bươn bả tiến lên.
Đừng vì rè rụt lãng quên,
Ngôi xưa vị cũ tuổi tên bảng đề.
NGỌC THANH QUANG an bề lo đạo,
Pháp bí truyền cần thạo hiền ơi!
NGỌC THANH MINH gắng tô bồi,
Đừng vì nản dạ buông trôi nghe hiền.
NGỌC HOA LIÊN lo yên phận sự,
Phận hành tròn nắm giữ chốt then;
Đừng cho quên lãng đò Tiên,

55

Hiền ôi! Trần hạ đảo điên lắm lần.
NGỌC HOA VÂN ân cần Lão thưởng,
Điểm phê truyền chấp chưởng nhiệm mầu;

Có chi lơi dạ buồn rầu,
Sanh ra nản chí lo âu quá nhiều.
Đây Lão điểm sớm chiều lo đạo,
Chớ ngại lòng cởi tháo buông trôi;
Long Hoa diển biến khắp nơi,
Buồn thay cơ Đạo chưa rời đảo điên.
Phe với phái trách phiền lắm đấy,
Chia tách nhau Lão thấy bất thành;
Các hiền phải khá lo nhanh,
Anh hòa em thuận mới đành lòng nhau.
Còn nguyên vị trước sau nghe rõ,
Kỳ ba này sáng tỏ pháp mầu;
Tu là tránh nẻo thảm sầu,
Tu là vận chuyển một bầu máy linh.
Lão điểm qua công trình huynh đệ,
Hiệp Thiên Đài trước bệ ban truyền;
Quì lên để hưởng phép Tiên,
Hồng ân rưới nhuận cao nhiên điểm đồng.
Tâm thanh tịnh khai thông khiếu huyệt,
Các hiền ôi! Rõ biết diệu huyền,
Đây là điển huệ toàn nhiên,
Thưởng ban nguyên vị nơi miền trần gian.
Giả từ nguyên vị tam ban,
Lão hồi Bạch Ngọc lo an phận hành.

Thăng ./.

Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

google translation

Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For BloggersFree BacklinksBlogger Tips And Tricks
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Powered By google

Tìm kiếm trong Blog này

LỜI NGỎ

Kính quý Huynh Tỷ, Đây là trang cá nhân, các bài được sưu tầm trên mạng để học hỏi và chia sẽ với bạn Đạo . Kính

XEM NHIỀU NHỨT

BÀI MỚI

Lưu trữ

Bài đăng phổ biến